�vod N�pov�da Odkazy Kontakt P�ihl�en�
Horoskopy l�sky

Horoskopy l�sky

Osobn� horoskopy

Numerologie

L�ska dle barvy o��

© Horoskopy l�sky,Partnersk� horoskopy
V�echna pr�va vyhrazena.

Horoskop l�sky - uk�zkaHoroskop l�sky
 
Horoskop - z�hlav� 
 
1. osoba:

Jm�no: Jitka Pokorn�
Datum a �as: 2.5.1983, 12:00 UT+2:0
M�sto: Zbiroh
Syst�m dom�: Placidus2. osoba:

Jm�no: Tom� H�jek
Datum a �as: 12.10.1988, 14:30 UT+1:0
M�sto: Nov� Dubnica
Syst�m dom�: PlacidusN�sleduj�c� text je ur�en 1. osob�Horoskop l�sky
Slunce 2. osoby v 3. dom� 1. osoby
V� partner je pro v�s t�m prav�m �lov�kem k hlubok�m diskus�m o smyslu �ivota. M��e v�m pomoci ve zlep�en� vztah� s okol�m i ve studiu, ale nau�� v�s tak� origin�ln� p�em��let. R�d zkoum� z�konitosti okoln�ho sv�ta a sv� poznatky v�m tak� r�d sd�luje. N�kdy se zd�, �e chce v�e ��dit, ale tak� je p�ej�c� a �t�dr�. Toto spojen� je vhodn� tak� pro pracovn� vztahy spojen� s v�m�nou informac�, nap��klad �ten�m �i psan�m.


M�s�c 2. osoby v 4. dom� 1. osoby
C�t�te, �e s va��m partnerem m��ete vytvo�it opravdov� domov a z�zem�. Mezi v�mi je siln� emo�n� spojen�, kter� se m��e velmi dob�e rozv�jet v rodinn�m �ivot�. Tato konstelace je vhodn� tak� pro spole�n� finance a podnik�n�. V�e v�m usnad�uje va�e du�evn� sp��zn�nost. Nav�c m��ete up��mn� ocenit partnerovu pr�ci a on zase v� optimismus.
2
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Merkur 2. osoby v 3. dom� 1. osoby C�t�te se spolu dob�e na cest�ch, ale dob�e se v�m bude tak� studovat nebo v�st obchodn� jedn�n�. Pos�l� se va�e schopnost precizn�ho uva�ov�n� a formulov�n�. Dobr� je tak� to, �e m�te siln� p�edpoklady k vz�jemn� motivaci, a to zejm�na v intelektu�ln�ch �innostech.


Venu�e 2. osoby v 2. dom� 1. osoby
Tato vibrace se t�k� p�edev��m financ�. Partner v�s pravd�podobn� inspiruje k r�zn�m mo�nostem vyd�l�v�n� pen�z, kter� mohou b�t spojen� s kulturn� �i humanit�rn� �innost�. M�li by jste v�ak b�t opatrn� na neuv�en� v�daje, �i se vyvarovat utr�cen� za zbyte�nosti.


Mars 2. osoby v 9. dom� 1. osoby
Obdivujete silnou energii va�eho partnera a jeho c�lev�domost. Jeho p�ehled o sv�t� a �ivot� roz�i�uje va�e obzory. D�ky va�im dobrodru�n�m povah�m naleznete uspokojen� ve spole�n�m cestov�n�. Na v�t�in� v�c� se shodnete bez probl�m�, i kdy� va�e n�zory i zku�enosti mohou b�t rozd�ln�.


Jupiter 2. osoby v 11. dom� 1. osoby
V� partner v�m pom�h� plnit va�e p��n� a sny. Vy sv�ho partnera zase ovliv�ujete sv�mi spole�ensk�mi aktivitami. Vlastn� p�l� pak sv�ch c�l� dos�hnete. Spokojenost naleznete v pr�ci pro ve�ejnost nebo nap��klad v humanit�rn�ch �i ekologick�ch organizac�ch.


Saturn 2. osoby v 5. dom� 1. osoby
V� partner v�m nemus� b�t tak �asto nabl�zku, jak by v�m vyhovovalo. Ob�as se k v�m chov� pon�kud otcovsky, r�d by v�s pou�oval a m��e v�m p�ij�t tak� neoblomn�. Kv�li n�mu mo�n� zanedb�v�te sv� p�vodn� kon��ky �i sportov�n�, ale s jeho pomoc� se rozv�j� va�e tv�r�� �innost.


Uran 2. osoby v 5. dom� 1. osoby
3
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Prom�nlivost va�eho vztahu je dosti vysok�. Je v n�m mnoho bezstarostnosti, experimentov�n� a p�ekvapen�. Sexu�ln� �ivot b�v� bohat� a nezvykl�, p�ita�livost velmi siln�. V n�kter�ch p��padech m��e m�t partner sklony k hazardu a jin�m riskantn�m �innostem, co� je jist� vzru�uj�c�, ale tak� nebezpe�n�. Z�le�� pak na v�s, jestli sv�ho partnera v t�chto v�cech budete podporovat �i nikoliv.


Neptun 2. osoby v 5. dom� 1. osoby
Ve va�em vztahu je hodn� v�n� a romantiky. V erotick� rovin� tohoto vztahu nechyb� fantazie. V� partner v�ak m��e m�t n�kdy tendence vyh�bat se odpov�dnosti �i discipl�n�. Do spekulac� by jste se sami dva pou�t�t rad�ji nem�li.


Pluto 2. osoby v 4. dom� 1. osoby
M�te dost sil pro dosa�en� �sp�chu, spole�n�ch c�l� m�te mnoho, spolu jste schopni neust�le n�co nov�ho za��nat. U va�eho partnera se m��e projevit ��rlivost na va�e ostatn� vztahy, kter� by cht�l ovliv�ovat. Spojuje v�s l�ska k p��rod� a k r�zn�m existen�n�m probl�m�m.


Slunce 2. osoby Trigon Venu�e 1. osoby (orbis 2�35�)
Se sv�m partnerem pro��v�te obdob� radosti, z�bavy a �t�st�. Va�e city jsou st�l� a siln�, d�v�te si navz�jem obdiv a podporu. Va�e oddanost je velmi siln�, i kdy� nejste zrovna spolu. M�te podobn� z�liby, kon��ky a tak� spole�n� p��tele, kte�� v� vztah obdivuj�. C�t�te se spolu dob�e a podporujete jeden druh�ho. Jste k sob� velmi velkorys�, m�te tendenci sd�let v�echno spole�n�, dokonce i finance. D� se po��tat s vylep�en�m va�� finan�n� situace. I v obdob� �t�st� v�ak myslete na zaji�t�n� budoucnosti.


Venu�e 2. osoby Trigon Slunce 1. osoby (orbis 2�07�)
Viz Slunce 2. osoby Trigon Venu�e 1. osoby (orbis 2�35�)


Venu�e 2. osoby Kvadratura Jupiter 1. osoby (orbis 0�14�)
H�dky neb�vaj� dlouh� ani v�n�. Je pro v�s obt�n� ne��ci partnerovi n�kter� nep��jemn� pravdy, kter� v�ak p�edkl�d�te naprosto bez obalu. Myslete na to, �e je to pro n�j stresuj�c� a
4
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
nedok�e v�cn� reagovat na p�ipom�nku, kdy� se c�t� ubl�en�. Pokuste se pou��t trochu v�ce diplomacie a tak� ��ci partnerovi, �e stoj�te o jeho up��mnost a otev�en� vyjad�ov�n� jeho p��n� a pocit�. T�m se nap�t� mezi v�mi zna�n� uvoln� a dos�hnete spole�n�ho �t�st�.


Venu�e 2. osoby Kvadratura Uran 1. osoby (orbis 1�08�)
Dok�ete siln� stimulovat sv�ho partnera, ale n�kdy toho na n�j m��e b�t p��li� mnoho. Pokuste se mu dop��t v�ce klidu. N�kter� va�e origin�ln� n�pady mu nemus� b�t p��li� bl�zk�, ale po ur�it�m zdr�h�n� je dok�e p�ijmout. M��ete m�t tak� neopodstatn�l� pocit, �e v� vztah naru�uje pouta va�eho partnera k dosavadn�m p��tel�m a bl�zk�m.


Mars 2. osoby Kvadratura Neptun 1. osoby (orbis 2�30�)
Ob�as mezi v�mi doch�z� k rozpor�m, ale na vin� je sp�e nedorozum�n�. V�t�inou nedok�ete spr�vn� porozum�t sv�m cit�m i sv�m projev�m. V� partner chce probl�my �e�it p��mo a postupuje pon�kud ukvapen�, netrp�liv� a� agresivn�. Vy chcete probl�my �e�it v klidu a proto nereagujete na jeho nerozv�n� chov�n�. Toto va�e chov�n� v�ak p�iv�d� partnera paradoxn� k zu�ivosti. Pokuste se v�ce �elit neshod�m a probl�m�m p��mo, v� partner by se m�l zase sna�it reagovat na podr�d�n� klidn�ji, jinak m��e naru�it va�i psychickou vyrovnanost. Oboustrann� je pot�ebn� tolerance a pochopen� pro zvl�tnosti va�ich povah.


Jupiter 2. osoby Opozice Uran 1. osoby (orbis 2�33�)
Bude nutn� b�t velmi tolerantn� a nesna�it se sv�ho partnera p��li� kritizovat. M�te-li neshody v ur�it�ch n�zorech, nemus�te se o n� hned zu�iv� p��t. V� partner se v�m n�kdy zd� odtr�en� od reality a idealistick� a pak m�te tendenci kritizovat. Naopak va�emu partnerovi se m��ete zd�t va�e povaha nekonven�n� a nest�l�. Brzd�te oba sv� nutk�n� vy��kat si v�e hned te� a dopodrobna, pozd�ji bude jist� vhodn�j�� p��le�itost. Sta�� cht�t, b�t trp�liv� a domluvit se.


Saturn 2. osoby Sextil Saturn 1. osoby (orbis 2�54�)
Tato velmi pozitivn� vibrace nazna�uje dlouh� a pevn� vztah pln� odpov�dnosti a vytrvalosti. Jste v mnoha v�cech rozd�ln�, ale t�m jak se dob�e dopl�ujete, dok�ete j�t stejn�m sm�rem. M�te stejn� c�le, odkr�vaj� se v�m ohromn� mo�nosti. Sta�� jich jen vyu��t.
5
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Saturn 2. osoby Konjunkce Neptun 1. osoby (orbis 1�33�)
Ve spole�nosti s va��m partnerem se m��e prohloubit v� idealismus o rozm�r prakti�nosti a va�e sn�n� o rozm�r opatrnosti. Ob�as m��e doch�zet k rozpor�m, kter� z�ejm� pramen� z rozporu mezi pojet�m odpov�dnosti va�eho partnera a va��m zasn�n�m p��stupem k �ivotu. To, �e chod�te s hlavou v oblac�ch, m��e u va�eho partnera vyvolat podez�ravost a snahu organizovat v�m �ivot. Tato konstelace v�ak neb�v� p��li� siln�.


Saturn 2. osoby Sextil Pluto 1. osoby (orbis 0�20�)
Zd� se, �e pln� oce�ujete trp�livost, zku�enost, prakti�nost i p�li sv�ho partnera. Jste si podobn� silou sv� v�le a jeden jako druh� dok�ete pln� nap��t s�ly k uskute�n�n� pl�novan�ch c�l�. V� partner v�s nau�� disciplinovanosti, lep�� organizaci �ivota a prakti�nosti. Pokud naopak vy dok�ete pozvednout cti��dost sv�ho partnera a nau��te se jej spr�vn� stimulovat, dok�ete spolu velk� v�ci.


Uran 2. osoby Sextil Saturn 1. osoby (orbis 2�41�)
V� partner m� bezpochyby spoustu origin�ln�ch n�pad� a v�st�edn�ch sn�, kter�m vy m��ete napomoci k prakti�nosti a uskute�n�n�. Tak� v�m dok�e pomoci l�pe se p�izp�sobovat zm�n�m okoln�ho sv�ta. Na z�klad� bohat�ch zku�enost� m��ete s rozhodnost� a cti��dost� vym��let nov� v�ci a spojovat minulost s budoucnost�. Je skv�l�, jak se dopl�uj� va�e obez�etnost a originalita, konzervativnost a nekonven�nost.


Uran 2. osoby Konjunkce Neptun 1. osoby (orbis 1�21�)
Mezi partnery je siln� psychick� a duchovn� spojen�, kter� je spojeno s p�edstavivost�, schopnost� sn�n� a rozmlouv�n�m o neobvykl�ch v�cech. Dok�ete si navz�jem ��st sv� my�lenky a sd�l�te sv�j z�jem o duchovno a humanit�rn� z�le�itosti.


Pluto 2. osoby Opozice Slunce 1. osoby (orbis 0�09�)
6
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�Dob�e c�t�te, �e jste si bl�zc�, ale ob�as se mezi v�mi objev� nesoulad. M��ete nap��klad bojovat o moc, stejn� jako o p�izp�soben� partnera sv�m p�edstav�m. Zamyslete se, zda va�e h�dky nevznikaj� z malichern�ch p���in a jestli si skute�n� mus�te navz�jem vzdorovat. M��e to b�t i v� za�it� zp�sob sebevyj�d�en�, a tak� si t�eba ��k�te, �e si nenech�te v�echno l�bit a �e mus� b�t po va�em. Je dost mo�n�, �e to velmi podobn� poci�uje i v� partner. Nesna�te se st�t za ka�dou cenu v �ele, ale sna�te se v�ce vyhov�t jeden druh�mu.


Pluto 2. osoby Sextil M�s�c 1. osoby (orbis 0�01�)
Spolu dost�v�te ty nejlep�� n�pady a c�t�te obrovskou p�ita�livost, nejen sexu�ln�. Va�e aktivita je nev�edn�, va�e s�ly nekone�n� a nov� z�m�ry nebude obt�n� uskute�nit. Jen nic neusp�chejte. M�te pochopen� jeden pro druh�ho a dokonce i telepatick� schopnosti a mimosmyslov� vn�m�n�, to v�m v�e usnad�uje. Spolu dok�ete nemo�n�.


Poloha planet: Jitka Pokorn�
Slunce: 11 B� 26
M�s�c: 11 KO 34
Merkur: 25 B� 31 R
Venu�e: 22 BL 01
Mars: 19 B� 39
Jupiter: 9 ST 04 R
Saturn: 0 �T 19 R
Uran: 8 ST 10 R
Neptun: 28 ST 58 R
Pluto: 27 V� 45 R
Vzest. uzel: 27 BL 25 R
Sest. uzel: 27 ST 25 R
�ern� Luna: 5 VO 07
Ceres: 20 VO 12
Pallas: 23 KO 46
Juno: 21 RY 49
Vesta: 1 B� 36
Chiron: 25 B� 22
7
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Poloha planet: Tom� H�jek
Slunce: 19 V� 26 (v III nativn�ho horoskopu)
M�s�c: 7 �T 55 (v IV nativn�ho horoskopu)
Merkur: 16 V� 38 R (v III nativn�ho horoskopu)
Venu�e: 9 PA 18 (v II nativn�ho horoskopu)
Mars: 1 BE 28 R (v IX nativn�ho horoskopu)
Jupiter: 5 BL 36 R (v XI nativn�ho horoskopu)
Saturn: 27 ST 24 (v V nativn�ho horoskopu)
Uran: 27 ST 37 (v V nativn�ho horoskopu)
Neptun: 7 KO 35 (v V nativn�ho horoskopu)
Pluto: 11 �T 36 (v IV nativn�ho horoskopu)
Vzest. uzel: 12 RY 02 R (v VIII nativn�ho horoskopu)
Sest. uzel: 12 PA 02 R (v II nativn�ho horoskopu)
�ern� Luna: 16 PA 49 (v II nativn�ho horoskopu)
Ceres: 17 RY 39 R (v VIII nativn�ho horoskopu)
Pallas: 0 VO 49 (v VI nativn�ho horoskopu)
Juno: 18 LE 31 (v I nativn�ho horoskopu)
Vesta: 13 V� 48 (v III nativn�ho horoskopu)
Chiron: 5 RA 54 (v XI nativn�ho horoskopu)


Poloha dom�: Jitka Pokorn�
I: 12 LE 26
II: 0 PA 45
III: 24 PA 01
IV: 25 V� 24
V: 4 ST 39
VI: 12 KO 29
VII: 12 VO 26
VIII: 0 RY 45
IX: 24 RY 01
X: 25 BE 24
XI: 4 BL 39
XII: 12 RA 29
ASC: 12 LE 26
MC: 25 BE 24
Vertex: 3 KO 41
Antivertex: 3 RA 41
8
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Poloha dom�: Tom� H�jek
I: 6 VO 56 (v VI nativn�ho horoskopu)
II: 3 BE 17 (v IX nativn�ho horoskopu)
III: 10 B� 31 (v X nativn�ho horoskopu)
IV: 3 BL 59 (v X nativn�ho horoskopu)
V: 22 BL 46 (v XI nativn�ho horoskopu)
VI: 11 RA 34 (v XI nativn�ho horoskopu)
VII: 6 LE 56 (v XII nativn�ho horoskopu)
VIII: 3 V� 17 (v III nativn�ho horoskopu)
IX: 10 �T 31 (v IV nativn�ho horoskopu)
X: 3 ST 59 (v IV nativn�ho horoskopu)
XI: 22 ST 46 (v V nativn�ho horoskopu)
XII: 11 KO 34 (v V nativn�ho horoskopu)
ASC: 6 VO 56 (v VI nativn�ho horoskopu)
MC: 3 ST 59 (v XII nativn�ho horoskopu)
Vertex: 9 PA 27 (v II nativn�ho horoskopu)
Antivertex: 9 RY 27 (v VIII nativn�ho horoskopu)


Aspekty Slunce 2. osoby s planetami 1. osoby
Bikvintil Merkur, orbis 0�05�
Trigon Venu�e, orbis 2�35�
Kvinkunx Mars, orbis 0�13�
Septil Jupiter, orbis 1�21�
Kvintil Neptun, orbis 2�27�
Kvintil Vertex, orbis 2�15�
Trigon Ceres, orbis 0�46�
Bikvintil Chiron, orbis 0�03�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela Slunce, orbis 0�00�
���kov� paralela Mars, orbis 0�06�
���kov� paralela Uran, orbis 0�05�
Deklina�n� kontraparalela Vesta, orbis 0�13�


Aspekty M�s�ce 2. osoby s planetami 1. osoby
Seskvikvadr�t Venu�e, orbis 0�54�
Polosextil Jupiter, orbis 1�08�
Polosextil Uran, orbis 0�14�
9
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Septil Neptun, orbis 0�03�
Septil Sest. uzel, orbis 1�29�
Kvadratura �ern� Luna, orbis 2�48�
Biseptil Ceres, orbis 0�17�
Seskvikvadr�t Juno, orbis 1�05�
Triseptil Bod �t�st�, orbis 0�38�


Paralely a kontraparalely
Deklina�n� kontraparalela Mars, orbis 0�25�
Deklina�n� kontraparalela Pallas, orbis 0�19�


Aspekty Merkura 2. osoby s planetami 1. osoby
Triseptil Slunce, orbis 1�11�
Bikvintil Merkur, orbis 2�53�
Bikvintil Mars, orbis 2�58�
Septil Jupiter, orbis 1�25�
Septil Uran, orbis 0�31�
Kvintil Neptun, orbis 0�20�
Tredecil Vzest. uzel, orbis 1�12�
Kvintil Sest. uzel, orbis 1�12�
Tredecil �ern� Luna, orbis 0�28�
Biseptil Antivertex, orbis 0�57�
Triseptil Juno, orbis 1�11�
Bikvintil Chiron, orbis 2�44�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela M�s�c, orbis 0�03�
���kov� kontraparalela Jupiter, orbis 0�25�
���kov� kontraparalela Neptun, orbis 0�05�
Deklina�n� kontraparalela Vesta, orbis 0�18�


Aspekty Venu�e 2. osoby s planetami 1. osoby
Trigon Slunce, orbis 2�07�
Trigon M�s�c, orbis 2�15�
Tredecil Mars, orbis 1�39�
Kvadratura Jupiter, orbis 0�14�
Septil Saturn, orbis 0�00�
Kvadratura Uran, orbis 1�08�
10
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Tredecil Neptun, orbis 1�39�
Kvintil Vzest. uzel, orbis 0�07�
Tredecil Sest. uzel, orbis 0�07�
Triseptil DSC, orbis 0�52�
Seskvikvadr�t MC, orbis 1�05�
Semikvadratura IC, orbis 1�05�
Bikvintil �ern� Luna, orbis 1�48�
Kvartinovil Ceres, orbis 0�54�
Seskvikvadr�t Pallas, orbis 0�32�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela Jupiter, orbis 0�10�
Deklina�n� paralela Vesta, orbis 0�59�


Aspekty Marsu 2. osoby s planetami 1. osoby
Novil Slunce, orbis 0�02�
Binovil M�s�c, orbis 0�05�
Binovil Venu�e, orbis 0�32�
Kvinkunx Saturn, orbis 1�09�
Kvadratura Neptun, orbis 2�30�
Triseptil Pluto, orbis 0�16�
Kvadratura Vertex, orbis 2�12�
Kvadratura Antivertex, orbis 2�12�
Novil Ceres, orbis 1�15�
Polosextil Vesta, orbis 0�07�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela Chiron, orbis 0�26�
Deklina�n� paralela Juno, orbis 0�18�


Jupiterovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby
Bikvintil M�s�c, orbis 0�01�
Bikvintil Saturn, orbis 0�43�
Opozice Uran, orbis 2�33�
Bikvintil Pluto, orbis 1�50�
Kvartinovil Sest. uzel, orbis 1�49�
Novil MC, orbis 0�11�
Trigon �ern� Luna, orbis 0�28�
11
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Kvinkunx Vertex, orbis 1�54�
Polosextil Antivertex, orbis 1�54�
Kvintil Juno, orbis 1�46�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela M�s�c, orbis 0�21�
���kov� kontraparalela Neptun, orbis 0�12�
Deklina�n� paralela Merkur, orbis 0�44�
Deklina�n� kontraparalela Jupiter, orbis 0�37�
Deklina�n� kontraparalela Uran, orbis 0�50�
Deklina�n� kontraparalela Ceres, orbis 0�37�


Saturnovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby
Seskvikvadr�t Slunce, orbis 0�57�
Kvinkunx Merkur, orbis 1�52�
Bikvintil Mars, orbis 1�45�
Sextil Saturn, orbis 2�54�
Konjunkce Neptun, orbis 1�33�
Sextil Pluto, orbis 0�20�
Opozice Vzest. uzel, orbis 0�01�
Konjunkce Sest. uzel, orbis 0�01�
Seskvikvadr�t ASC, orbis 0�01�
Semikvadratura DSC, orbis 0�01�
Trigon MC, orbis 2�00�
Sextil IC, orbis 2�00�
Decil �ern� Luna, orbis 1�42�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela Jupiter, orbis 0�04�
���kov� paralela Neptun, orbis 0�24�
Deklina�n� paralela Neptun, orbis 0�09�


Uranovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby
Seskvikvadr�t Slunce, orbis 1�10�
Bikvintil Mars, orbis 1�57�
Sextil Saturn, orbis 2�41�
Konjunkce Neptun, orbis 1�21�
Sextil Pluto, orbis 0�08�
12
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Opozice Vzest. uzel, orbis 0�11�
Konjunkce Sest. uzel, orbis 0�11�
Seskvikvadr�t ASC, orbis 0�10�
Semikvadratura DSC, orbis 0�10�
Trigon MC, orbis 2�13�
Sextil IC, orbis 2�13�
Decil �ern� Luna, orbis 1�29�


Paralely a kontraparalely
���kov� kontraparalela Mars, orbis 0�06�
Deklina�n� paralela M�s�c, orbis 0�49�
Deklina�n� kontraparalela Venu�e, orbis 0�37�
Deklina�n� paralela Neptun, orbis 0�37�


Neptunovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby
Seskvikvadr�t Merkur, orbis 2�56�
Seskvikvadr�t Mars, orbis 2�56�
Polosextil Jupiter, orbis 1�28�
Polosextil Uran, orbis 0�34�
Kvintil Pluto, orbis 2�09�
Bikvintil ASC, orbis 1�09�
Decil DSC, orbis 1�09�
Tredecil MC, orbis 0�11�
Kvintil IC, orbis 0�11�
Semikvadratura Ceres, orbis 2�22�
Kvintil Juno, orbis 2�13�
Seskvikvadr�t Chiron, orbis 2�46�


Paralely a kontraparalely
���kov� kontraparalela M�s�c, orbis 0�28�
���kov� paralela Jupiter, orbis 0�00�
���kov� paralela Neptun, orbis 0�19�
Deklina�n� paralela Neptun, orbis 0�04�


Aspekty Pluta 2. osoby s planetami 1. osoby
Opozice Slunce, orbis 0�09�
Sextil M�s�c, orbis 0�01�
Semikvadratura Neptun, orbis 2�22�
13
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Seskvikvadr�t Vzest. uzel, orbis 0�49�
Semikvadratura Sest. uzel, orbis 0�49�
Kvadratura ASC, orbis 0�50�
Kvadratura DSC, orbis 0�50�
Septil Vertex, orbis 1�05�
Kvintil Pallas, orbis 0�10�
Kvinkunx Bod �t�st�, orbis 0�58�


Paralely a kontraparalely
Deklina�n� paralela Juno, orbis 0�23�
14
Horoskop - z�pat� 


Aktualizace: 30.12.2009 14:35