�vod N�pov�da Odkazy Kontakt P�ihl�en�
Horoskopy l�sky

Horoskopy l�sky

Osobn� horoskopy

Numerologie

L�ska dle barvy o��

© Horoskopy l�sky,Partnersk� horoskopy
V�echna pr�va vyhrazena.

Horoskop l�sky - uk�zkaHoroskop l�sky
 
Horoskop - z�hlav� 
 
1. osoba:

Jm�no: Michaela Fischerov�
Datum a �as: 19.6.1962, 0:35 UT-3:0
M�sto: Rio de Janeiro
Syst�m dom�: Placidus


2. osoba:

Jm�no: Jan Nov�k
Datum a �as: 25.7.1967, 11:32 UT+1:0
M�sto: Pre�ov
Syst�m dom�: PlacidusN�sleduj�c� text je ur�en 1. osob�Horoskop l�sky
Slunce 2. osoby v 4. dom� 1. osoby
C�t�te, �e m��ete vytvo�it se sv�m partnerem opravdov� domov, je� bude pro v�s oba vhodn�m z�zem�m. Spole�n� pro��van� radosti jsou dvojn�sobn�, zat�mco spole�n� pro��van� nep��jemnosti jsou polovi�n�. V�e v�m usnad�uje va�e du�evn� sp��zn�nost. V rodinn�m �ivot� se bude projevovat siln� vitalita va�eho partnera, kter�mu zp�tn� dok�ete poskytnout podporu.


M�s�c 2. osoby v 12. dom� 1. osoby
Tato konstelace vytv��� p�edpoklad k siln�mu emo�n�mu a intuitivn�mu vztahu. Na podv�dom� �rovni se navz�jem ovliv�ujete sv�mi pocity, pot�ebami a n�ladami. Na sv�ho partnera m�te velk� vliv a m��ete jej v r�zn�ch sm�rech stimulovat. M�li by jste se v�ak navz�jem v�ce uji��ovat o sv� l�sce a oboustrann�m uzn�n�.


Merkur 2. osoby v 4. dom� 1. osoby
Spole�n� m�te d�ky citlivosti va�eho partnera dobr� vztahy s okol�m i p��buzn�mi. V� partner je �t�dr� a otev�en�, ale n�kdy tak� uzav�en�. Bude m�t tendence uspo��d�vat r�zn� z�jmov�
2
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
setk�n� nebo setk�n� s p��teli �i p��buzn�mi. Spokojenost naleznete v rodinn�m �ivot� a ve v�chov� d�t�.


Venu�e 2. osoby v 6. dom� 1. osoby
M��ete spolu pracovat i podnikat v harmonii a sd�let sv� spole�n� z�jmy. Partner m� kladn� vliv na va�e zdrav�, dokonce m��e m�t ur�it� l��itelsk� schopnosti, kter� by mohl d�le rozv�jet. Dob�e se v�m bude tak� spolu relaxovat �i meditovat.


Mars 2. osoby v 7. dom� 1. osoby
Viz v�klad ob�ma osob�m.


Jupiter 2. osoby v 5. dom� 1. osoby
Viz v�klad ob�ma osob�m.


Saturn 2. osoby v 1. dom� 1. osoby
V� partner m� tendenci v�s hodn� ovliv�ovat a pom�hat v�m p�i rozv�jen� va�ich ambic� a sebejistoty. Nau�� v�s tak� efektivn�j��mu hospoda�en� s pen�zi a lep��mu pl�nov�n� budoucnosti. Jist� v�m tak� poskytuje pocit jistoty a bezpe��.


Uran 2. osoby v 6. dom� 1. osoby
D�ky sv�mu partnerovi se za��n�te zaj�mat o zdrav�, zdrav� �ivotn� styl a p��rodn� prost�edky. Je mo�n�, �e se spolu za�nete zaj�mat tak� o j�gu, meditace �i alternativn� medic�nu.


Neptun 2. osoby v 8. dom� 1. osoby
Tento vztah p�in�� ob�ma finan�n� zabezpe�en�. M�li by jste se v�ak vyvarovat riskantn�ch investic a hromad�n� zbyte�nost�. V� partner v�m pom�h� rozv�jet fantazii a m�te t� spole�n� z�jem o tajemno, duchovno a neobvykl� v�ci.
3
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Pluto 2. osoby v 6. dom� 1. osoby
V� partner se v�s bude sna�it r�zn�m zp�sobem ovliv�ovat. M��e m�t rozd�ln� pohled na va�e zam�stn�n�, na finance, na to jak o sebe pe�ujete a dokonce mo�n� i na zp�sob jak�m se obl�k�te. Pokud v�m toto ovliv�ov�n� vad�, zkuste si o t�chto v�cech rozum� promluvit, ale uv�domte si, �e tak �in� hlavn� z ochranitelsk�ch d�vod�, jeliko� si mysl�, �e m� za v�s ur�itou zodpov�dnost.


Slunce 2. osoby Konjunkce Venu�e 1. osoby (orbis 0�28�)
Pro��v�te spolu obdob� radosti, z�bavy a �t�st�. V� partner zv�raz�uje va�i osobnost, z���te �t�st�m prostoupen�m l�skou. Va�e city jsou st�l� a siln�, d�v�te si navz�jem obdiv a podporu. M�te podobn� z�liby a kon��ky. Va�i spole�n� p��tel� v� vztah obdivuj�. C�t�te se spolu dob�e a podporujete jeden druh�ho. Do budoucna se d� po��tat s vylep�en�m va�� finan�n� situace. I v obdob� �t�st� v�ak myslete na zaji�t�n� budouc�ch pot�eb a nebu�te p��li� lehkomysln�.


M�s�c 2. osoby Sextil Mars 1. osoby (orbis 1�29�)
Jste k sob� siln� p�itahov�ni, va�e spole�n� energie je obrovsk�. Partner dok�e spr�vn� tuto pozitivn� energii nasm�rovat. P�esto�e jsou va�e povahy rozd�ln�, dok�ete tohoto rozd�lu dob�e vyu��t a vz�jemn� se dopl�ovat. Tato konstelace je velmi p��zniv� tak� pro platonick� vztah a pro obchodn� �i pracovn� spolupr�ci.


Merkur 2. osoby Opozice M�s�c 1. osoby (orbis 2�34�)
Vedete spolu dlouh� �e�i a sv�ch z�m�rech a c�lech ve spole�n�m �ivot�, aby jste se dohodli a tolerovali sv� pon�kud odli�n� zp�soby chov�n� a �e�i. V� partner je ten rychlej��, netrp�liv�j�� a v�mluvn�j��. Vy se sp�e vyjad�ujete �sporn�, ned�v�te najevo ka�dou svou my�lenku, jste zaduman�j�� a rozv�n�j��. Jde-li v�m na nervy �ast� p�et��s�n� t�matu z r�zn�ch stran va��m partnerem, zkuste t�eba za��t aktivn�ji hovo�it tak� vy a pokuste se partnera v projedn�van� v�ci jasn�ji podpo�it. Oba tyto zp�soby komunikace maj� sv� p�ednosti, nejlep�� bude je spr�vn�, se vz�jemnou toleranc� spojit dohromady.


Merkur 2. osoby Sextil Mars 1. osoby (orbis 2�13�)
Spolu dok�ete cokoliv. M�te ohromn� potenci�l energie spojen� s dobr�mi n�pady a
4
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
organiza�n�mi schopnostmi. V� partner v�s dok�ete podporovat a povzbuzovat, ale z�rove� tak� usm�r�ovat va�i impulzivitu a ur�itou netrp�livost. Um�te se navz�jem inspirovat, m�te spolu dostatek nad�en�, energie, odvahy a vynal�zavosti.


Merkur 2. osoby Trigon Jupiter 1. osoby (orbis 0�59�)
Jdete spole�n�m �ivotem s veselou mysl� a dobrou n�ladou. Optimismus dod�v� v� partner a vy se sna��te napom�hat v realizaci jeho sn� a podporujete rozvoj jeho osobnosti stejn� jako on va��. Na v�t�in� v�c� se shodnete bez probl�m�, a� jde o n�bo�enstv�, v�chovu, pr�vo �i cestov�n�. Pokud se v n��em neshodnete, dok�ete v�c �e�it s porozum�n�m a humorem a v�e se sna��te d�kladn� promyslet.


Merkur 2. osoby Trigon Neptun 1. osoby (orbis 2�23�)
Pravd�podobn� je mezi v�mi velmi siln� du�evn� spojen� a i kdyby jste si v n��em nerozum�li, instinktivn� c�t�te, jak to ten druh� mysl�, a dos�hnete oboustrann� p�ijateln�ho �e�en�. A� se d�je cokoli, m��ete tohoto vc�t�n� vyu��t a l�pe si porozum�t. Vz�jemn� v sob� vzbuzujete inspiraci a posilujete bystrost va�eho my�len�. Pro lep�� pohodu by je�t� bylo vhodn� nev��mat si p��li� partnerova ob�asn�ho ostr�ho sarkasmu, zbavit se p�ecitliv�losti a nechovat se tajn�stk��sky.


Venu�e 2. osoby Kvadratura Merkur 1. osoby (orbis 1�24�)
Mohou v�s �ekat drobn� neshody, zvl�t� pokud se nesna��te m�t navz�jem dostatek pochopen� jeden pro druh�ho. N�kdy se zd� b�t obt�n� sladit va�e odli�n� n�zory, vyhnout se usp�chanosti, ale tak� p�ekonat v�havost. T�mto neshod�m se vyhnete, pokud se nau��te nem�nit sv�ho partnera, ale ��ste�n� p�ijmete jeho pohled, tak aby jste mohli svou energii zam��it na spole�n� c�l. Oprost�te se od podr�d�n�, kter� ve v�s m��e va�e odli�nost vyvol�vat, p�ijm�te partnera takov�ho jak� je, v�dy� pochopen�m jeho ch�pete i sebe a ostatn�. Nesna�te se nic usp�chat, v tomto vztahu m��ete hodn� z�skat.


Venu�e 2. osoby Opozice Jupiter 1. osoby (orbis 1�59�)
P�itahujete se sv�m protikladn�m chov�n�m, kter� ov�em bez vz�jemn� tolerance m��e n�kdy naru�ovat v� vztah. M�te pravd�podobn� odli�n� vzd�l�n� nebo vych�z�te z rozd�ln�ho kulturn�ho nebo n�bo�ensk�ho z�zem�. Je tak� mo�n�, �e m�te rozd�ln� pohled na nakl�d�n� s financemi. Tyto neshody by v�ak nem�ly m�t v�n�j�� d�sledky pro v� vztah, zvl�t� pokud se
5
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
pokus�te b�t ke sv�mu partnerovi v�ce pozorn�j��.


Venu�e 2. osoby Sextil Neptun 1. osoby (orbis 0�35�)
Va�e city jsou hlubok�, va�e n�klonnost vznikla pravd�podobn� d�ky n�kter�mu z va�ich spole�n�ch z�jm�. T�ch m�te hodn� a mohou b�t v rozsahu od um�n� p�es p��rodu a� k n�bo�enstv� �i okultn�m v�d�m. V� vztah p�sob� velmi harmonicky, dop��v� v�m prostor pro rozv�jen� p�edstavivosti a vzne�en�ch my�lenek. Cokoli d�l�te spole�n�, d�l�te s l�skou. Va�e harmonie vyza�uje i navenek.


Venu�e 2. osoby Konjunkce Pluto 1. osoby (orbis 2�39�)
T�m�� ��dn� p�ek�ka v� vztah nedok�e trvale rozd�lit, proto�e tato konstelace mezi v�mi nazna�uje siln� karmick� spojen�. Jist� se mezi v�mi nebo z vn�j�ku vyskytne mnoho p�ek�ek, ale budete se mo�n� sami divit, jak je dok�ete �sp�n� p�ekon�vat. Mezi v�mi je siln� sexu�ln� p�ita�livost, jste k sob� p�itahov�ni doslova jako magnety.


Mars 2. osoby Kvadratura Venu�e 1. osoby (orbis 0�23�)
Negativa t�to konstelace je obvykle na za��tku vztahu p�ehl�ena, d�ky siln� vz�jemn� p�ita�livosti. Pozd�ji se v�m v�ak v� partner m��e n�kdy jevit jako p��li� impulzivn� a zahled�n� do sebe. M��ete jej tak� pova�ovat za p�ehnan� sebejist�ho a dominantn�ho. P�edr�d�n� z partnera by ka�dop�dn� nem�lo v�st k n�jak�mu boji mezi v�mi. Sna�te se m�t ke sv�mu partnerovi v�ce trp�livosti a sn�it svou vlastn� p�ecitliv�lost.


Jupiter 2. osoby Sextil Merkur 1. osoby (orbis 0�33�) Tato skv�l� kombinace Jupitera s Merkurem poukazuje na vz�jemnou podporu a vynikaj�c� spolupr�ci nejen v r�mci partnersk�ho vztahu. Dok�ete j�t spole�n�m �ivotem s veselou mysl� a dobrou n�ladou. V� partner se sna�� napom�hat v realizaci va�ich sn�. Navz�jem se podporujete v optimistick�m nahl�en� na sv�t a v rozvoji sv�ch osobnost�. Na v�t�in� v�c� se shodnete bez probl�m�.
6
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Jupiter 2. osoby Opozice Saturn 1. osoby (orbis 1�36�)
V� partner m� bezpochyby velmi velkorys� p��stup k z�le�itostem �ivota a to v�m je podn�tem k poskytov�n� dobr�ch rad a sd�len� nahromad�n�ch zku�enost�. Oba m�te vyvinut� smysl pro spravedlnost, �estn� jedn�n� a poctivost. Zkuste i vy p�en�st na sebe trochu bezstarostnosti sv�ho partnera, d�ky n�mu pak m��ete nahl�dnout na �ivot z t� humorn�j�� str�nky. Na opl�tku polevte ve sv�ch omezovac�ch tendenc�ch a oce�te navz�jem sv� dobr� vlastnosti.


Jupiter 2. osoby Kvadratura Neptun 1. osoby (orbis 1�22�)
Pokuste se chovat m�n� vyh�bav� a nerozhodn� a sna�te se zbavit p�ecitliv�losti. V� partner sv� ob�asn� netaktn� pravdiv� pozn�mky nemysl� zle. D�vejte si pozor, aby jste se vz�jemn� nepodporovali v rozv�jen� zlozvyk�. Zam��te se na spln�n� spole�n�ch c�l�, i kdy� ka�d� z v�s bude pravd�podobn� cht�t c�le dos�hnout jinou cestou.


Saturn 2. osoby Kvadratura M�s�c 1. osoby (orbis 1�37�)
V� partner u v�s m��e svou zodpov�dnost� vzbuzovat ustaranost a obavy, n�kdy v�m tak� m��e p�ij�t odta�it�. Je tak� mo�n�, �e do vztahu za�ne zasahovat n�jak� p��buzn�. Usmi�ov�n� ze spole�n�ch nep��jemnost� v� vztah v�ak bude paradoxn� posilovat.


Saturn 2. osoby Sextil Merkur 1. osoby (orbis 0�37�)
V podstat� oce�ujete, �e je pro v�s v� partner zdrojem pou�en� a �e v�m p�ed�v� sv� znalosti a rady. Ch�pete, �e se od n�j nau��te v�ce, a c�t�te se dob�e ve vztahu pln�m jistoty a stability. Ve v�s je zase mnoho pozitivn� energie a spolu pak m�te nav�c velk� potenci�l p�edv�davosti, v�cnosti a vytrvalosti.


Saturn 2. osoby Sextil Saturn 1. osoby (orbis 1�41�)
Viz v�klad obou osob�m.
7
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
N�sleduj�c� text je ur�en 2. osob�Slunce 1. osoby v 9. dom� 2. osoby
�irok� z�jmy va�� partnerky, p�edev��m z oblasti filozofie a kultury roz�i�uj� va�e obzory. Vy ji zase dok�ete spr�vn� ocenit a povzbuzovat. M��ete spolu mluvit o �emkoli a v�dy zaj�mav�. Napln�n� naleznete tak� ve spole�n�m cestov�n�.


M�s�c 1. osoby v 3. dom� 2. osoby
Va�e partnerka m� jist� silnou v�li a tak� um�leck� nad�n�. M��ete ji pomoci v pracovn�ch i v jin�ch z�le�itostech. Svou citlivost� v�m otv�r� cestu k lep��mu pochopen� okoln�ho sv�ta. M�li by jste v�ak oba v�ce komunikovat s va��m okol�m �i rodinou.


Merkur 1. osoby v 8. dom� 2. osoby
Va�e partnerka v�m pom��e realizovat va�e my�lenky a n�pady. Je mo�n�, �e a�koli v pr�ci dosahuje uzn�n�, va�e p��n� se j� da�� t�ko uhodnout. Pokuste se sv� p��n� a pot�eby vyjad�ovat v�ce p��mo, zv��� se t�m va�e spokojenost a p�edejdete r�zn�m nedorozum�n�m.


Venu�e 1. osoby v 10. dom� 2. osoby
Va�e dru�ka je nejen p��telsk�, obl�ben�, ale tak� uzn�van�. D�ky n� dos�hnete rovn� vlastn�ch �sp�ch�. Spojuje v�s z�jem o z�bavu, kulturu a um�n�. Uspokojen� naleznete ve ve�ejn� pr�ci nebo v pr�ci pro dobro druh�ch.


Mars 1. osoby v 7. dom� 2. osoby
Viz v�klad ob�ma osob�m.


Jupiter 1. osoby v 5. dom� 2. osoby
Viz v�klad ob�ma osob�m.
8
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Saturn 1. osoby v 4. dom� 2. osoby
Va�e partnerka m� siln� smysl pro zodpov�dnost, pon�kud v�ak jin�ho druhu ne� m�te vy. N�kdy v�m tato zodpov�dnost m��e p�ij�t a� p�ehnan�, u va�� dru�ky se m��e projevit ur�it� necitlivost k va�im pot�eb�m. Bude v�ak sv�domit� a nad sv�j r�mec plnit partnersk� povinnosti.


Uran 1. osoby v 10. dom� 2. osoby
N�zor na to, jak vykon�vat spole�nou pr�ci budete m�t ka�d� z v�s pon�kud jin�. V n�kter�ch p��padech se budete p�i t�to spole�n� pr�ci vhodn� dopl�ovat, jindy v�ak bude lep��, aby jste prov�d�li pr�ci samostatn�. Vlo��te do n� svou osobitost a originalitu a n�sledn� v n� naleznete uspokojen� a radost. Mus�te tak� po��tat s t�m, �e va�e partner bude m�t pravd�podobn� tak� jin� n�zor na va�e zam�stn�n� ne� vy.


Neptun 1. osoby v 1. dom� 2. osoby
Partnerka v�m p�edkl�d� sv� ide�ln� p�edstavy o v�s. Va�e mysl je s n� psychicky propojena, vz�jemn� na v�s p�sob� va�e n�lady a pocity. Pokud v�ak n�kdy nem�te dobrou n�ladu, nep�ipisujte sv� partnerce za toto vinu. Spole�n� naleznete uspokojen� v hudb� a ostatn�m um�n�.


Pluto 1. osoby v 11. dom� 2. osoby
P�i rozporech a roztr�k�ch se sna�te nal�zt spole�n� �e�en� a probl�my neodkl�dat do budoucna. Jist� je zde n�co, o �em nechcete hovo�it, ale m�lo by to b�t vy�e�eno. D�ky sv� partnerce si uv�domujete podv�domou touhu po zm�n�. M��ete zm�nit okruh p��tel nebo p�ehodnotit seznam sv�ch c�l�.


M�s�c 1. osoby Opozice Merkur 2. osoby (orbis 2�34�)
Va�e siln� psychick� propojenost se n�kdy m��e negativn� uk�zat jako p�ehnan� vn�mavost ke vz�jemn�m n�lad�m, co� m� pak za n�sledek velmi emotivn� reakce. V t�chto situac�ch mus�te mezi v�mi po��tat se zhor�enou komunikac�.
9
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
M�s�c 1. osoby Trigon Venu�e 2. osoby (orbis 0�23�)
M�te mnoho spole�n�ho a tato kladn� vibrace bude p�sobit p��zniv� i v p��pad� ob�asn�ch rozpor� a roztr�ek. Mezi v�mi je hlubok� l�ska a oddanost. V�t�inou budete navz�jem p��v�tiv�, pozorn� a budete c�tit vz�jemnou oddanost. M��ete se s radost� v�novat z�bav�m, um�n�, cestov�n� i jak�koli tvorb�. Spolu je v�m prost� dob�e.


M�s�c 1. osoby Kvadratura Saturn 2. osoby (orbis 1�37�)
Vy pl�nujete a va�e partnerka sn�. Nen� to jedin� rozd�l mezi v�mi, ale docela vystihuje podstatu. Va�� partnerce je v�t�inou proti mysli pod�izovat se po�adavk�m a omezen�m v�mi stanoven�m. Pokud zm�rn�te omezov�n� a projev�te v�ce v�elosti, va�emu vztahu to jen pom��e.


Merkur 1. osoby Kvadratura Venu�e 2. osoby (orbis 1�24�)
T�m, �e jste ka�d� trochu jin�, se pokou��te navz�jem sv� n�zory nutit sv�mu prot�j�ku. Nereagujte podr�d�n�, kdy� vid�te jak se v�s va�e partnerka pokou�� m�nit, vy se chov�te podobn�m zp�sobem. Oprost�te se od podr�d�n� a zam��te se na v� spole�n� c�l.


Merkur 1. osoby Sextil Jupiter 2. osoby (orbis 0�33�)
Tato vibrace je velmi pozitivn�. Um�te navz�jem podporovat sv� charaktery a jste si oporou. Neshody a h�dky neb�vaj� dlouh� ani v�n�. Ve v�em v�m pom�h� va�e spole�n� l�ska.


Merkur 1. osoby Sextil Saturn 2. osoby (orbis 0�37�)
Jste pro svou partnerku zdrojem pou�en� a dok�ete ji p�ed�vat sv� zku�enosti a rady. V� vztah je dob�e z�soben jistotou a stabilitou. Z va�ich ob�asn�ch probl�m� v�s va�e partnerka v�dy spolehliv� vyt�hne. M� k tomu dostatek energie a nechyb� ji ani p�edv�davost, v�cnost a vytrvalost.


Venu�e 1. osoby Konjunkce Slunce 2. osoby (orbis 0�28�)
Va�e partnerka je pro v�s velmi p�ita�liv�, spole�enstv� s n� je pln� l�sky, �t�st� oddanosti a
10
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
porozum�n�. Navz�jem se inspirujete a dopl�ujete. Jste r�di, �e m��ete b�t spolu a budete spokojeni i v p��padn�m rodinn�m �ivot�.


Venu�e 1. osoby Kvadratura Mars 2. osoby (orbis 0�23�)
V toto vztahu hraje d�le�itou roli sexualita. Va�� partnerce se n�kdy zd�te dosti impulzivn�, v�m zase m��e vadit jej� p�ecitliv�lost. V milostn�m nebo man�elsk�m stavu se �asto projevuje ��rlivost a v n�kter�ch p��padech tak� opakovan� rozchody a n�vraty. ��rlivost je v men�� m��e p�irozen�, ale ve v�t�� m��e vztah po�kozovat. Pokuste j� tedy udr�et v rozumn�ch mez�ch.


Mars 1. osoby Sextil M�s�c 2. osoby (orbis 1�29�)
Ur�it� c�t�te, jak ohromnou energii spolu m�te. Dok�ete v�echno p��mo a hladce uskute�nit. C�t�te se lep�� a v�konn�j��. Napadaj� v�s skv�l� my�lenky a c�t�te, �e v jejich realizaci v�m nic nezabr�n�. Va�e siln� p�ita�livost v�m d�v� pocit soun�le�itosti a energie neodolatelnou v�e�. Jist�e jste rozd�ln�, ale b�je�n� se dopl�ujete a sv� rozd�lnosti ch�pete.


Mars 1. osoby Sextil Merkur 2. osoby (orbis 2�13�)
Mo�n� ji� c�t�te, �e spolu dok�ete cokoliv. M�te ohromn� potenci�l energie spojen� s dobr�mi n�pady a organiza�n�mi schopnostmi. Dok�ete se navz�jem inspirovat a povzbuzovat. Va�e partnerka v�m d�v� podporu k lep��mu sebevyj�d�en� a r�stu, zat�mco vy dok�ete svou partnerku trochu usm�rnit a m�rnit jej� impulzivitu.


Jupiter 1. osoby Trigon Merkur 2. osoby (orbis 0�59�)
Partnerka zvy�uje va�i cti��dostivost, dok�e v�s podpo�it i v rozvoji va�� osobnosti. Podporuje v�s v touze po uskute��ov�n� va�ich c�l�, vynal�zavosti a u�en�. Vy svou partnerku zase podporujete v jej�m um�leck�m nad�n� a v kulturn�ch z�jmech.


Jupiter 1. osoby Opozice Venu�e 2. osoby (orbis 1�59�)
P�i neshod�ch se sna�te b�t oboustrann� v�ce tolerantn�. V t�chto situac�ch pro v�s b�v� obt�n� p��most va�� partnerky. Myslete na to, �e je to pro ni p�irozen� a norm�ln�, o�ek�v� reakci v�cnou, ne ubl�enou. Jist�e by bylo lep��, kdyby byla diplomati�t�j��, ale vy zase naopak
11
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
mus�te p�idat na up��mnosti a otev�en�m vyjad�ov�n� sv�ch p��n� a pocit�.


Saturn 1. osoby Opozice Jupiter 2. osoby (orbis 1�36�)
Ur�it� m�te vyvinut� smysl pro spravedlnost, �estn� jedn�n� a poctivost. Spole�n�ch financ� by m�l b�t dostatek, ale d�vejte si pozor na zbyte�n� utr�cen� za zbyte�nosti a s t�m spojen� hromad�n� v�c�. Svou partnerku asi svou bezstarostnost� nenakaz�te, ale m��ete ji pomoci s pochopen�m �ivota z t� humorn�j�� str�nky.


Saturn 1. osoby Sextil Saturn 2. osoby (orbis 1�41�)
Viz v�klad ob�ma osob�m.


Neptun 1. osoby Trigon Merkur 2. osoby (orbis 2�23�)
Pravd�podobn� je mezi v�mi velmi siln� du�evn� spojen� a i kdyby jste si v n��em nerozum�li, instinktivn� c�t�te, jak to ten druh� mysl�, a dos�hnete oboustrann� p�ijateln�ho �e�en�. A� se d�je cokoli, m��ete tohoto vc�t�n� vyu��t a l�pe si porozum�t. Va�e partnerka ve v�s vzbuzuje inspiraci a posiluje bystrost va�eho my�len�. Pro je�t� lep�� pohodu by je�t� bylo vhodn� ul�mat hroty sarkasmu a vyjad�ovat sv� n�zory m�rn�ji.


Neptun 1. osoby Sextil Venu�e 2. osoby (orbis 0�35�)
Sezn�mili jste se pravd�podobn� d�ky va�im spole�n�m z�jm�m �i pr�ci. M�te dostatek taktnosti a ohleduplnosti nejen k sob�, ale i k ostatn�m lidem. Spojuje v�s l�ska k hudb� a p��rod�. Zaj�m�te se mo�n� tak� o ekologii a alternativn� v�dy.


Neptun 1. osoby Kvadratura Jupiter 2. osoby (orbis 1�22�)
V tomto p��pad� si jen d�vejte pozor, aby jste se vz�jemn� nepodporovali k rozv�jen� n�jak�ch zlozvyk� �i z�vislost�. Bylo by vhodn� tak� zm�rnit �i vypustit sv� ob�asn� netaktn� pravdiv� pozn�mky adresovan� partnerce; je hodn� citliv� a dotkly by se ji. Nem�jte sv� dru�ce za zl� ob�asn� nerozhodn� �i vyh�bav� chov�n�, nejde o ��dn� tajnosti, je to jej� p�irozen� chov�n�.
12
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Pluto 1. osoby Konjunkce Venu�e 2. osoby (orbis 2�39�)
Pat��te k sob� a nic s t�m nenad�l�te. I kdyby to bylo kdov�jak nemo�n�, p�es ve�ker� p�ek�ky se dok�ete radovat ze vz�jemn� sp��zn�nosti. K neshod�m mezi v�mi dv�ma m��e doj�t, ale ��dn� z nich nen� trval� a nep�ekonateln�. Oce�ujete, �e v�m va�e partnerka pom�h� rozv�jet osobnost a podn�cuje va�i vynal�zavost.N�sleduj�c� text je ob�ma osob�m:Mars 1. osoby v 7. dom� 2. osoby a Mars 2. osoby v 7. dom� 1. osoby
N�kdy v�m ob�ma m��e vadit, �e ve va�em vztahu nem�te v�dy navrch. Zkuste jasn�ji vyjad�ovat sv� p��n� a pocity, nau�te se l�pe naslouchat jeden druh�mu a b�t k sob� v�ce tolerantn�, jinak se m��e st�t toto chov�n� zdrojem konflikt�. Pro vztah by nebylo dobr�, kdyby ustupoval st�le tent�� z v�s, proto se mus�te nau�it ustupovat oba. V tomto vztahu je siln� sexu�ln� p�ita�livost a hraje zde d�le�itou roli intelekt.


Jupiter 1. osoby v 5. dom� 2. osoby a Jupiter 2. osoby v 5. dom� 1. osoby
Konstelace je obecn� velmi p��zniv� a charakterizuje vztah pln� l�sky a porozum�n�. Vz�jemn� o sebe pe�ujete a sna��te si navz�jem vyhov�t. Vyvarujte se v�ak s�zen�, �i jin�m hazardn�m hr�m. Spole�n� sou�it� obohat� ��ast na kulturn�ch akc�ch a zahrani�n�ch cest�ch.


Saturn 2. osoby Sextil Saturn 1. osoby (orbis 1�41�)
Tato vibrace nazna�uje dlouh� a pevn� vztah pln� odpov�dnosti a vytrvalosti. Jste v mnoha v�cech rozd�ln�, ale t�m jak se dob�e dopl�ujete, dok�ete j�t stejn�m sm�rem a m�te stejn� c�le,
13
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
se v�m odkr�vaj� ohromn� mo�nosti. Sta�� jich jen vyu��t.


Poloha planet: Michaela Fischerov�
Slunce: 27 BL 23
M�s�c: 10 KO 50
Merkur: 11 BL 50 R
Venu�e: 2 LE 16
Mars: 15 B� 38
Jupiter: 12 RY 25
Saturn: 10 VO 46 R
Uran: 27 LE 19
Neptun: 11 �T 01 R
Pluto: 7 PA 46
Vzest. uzel: 11 LE 03 R
Sest. uzel: 11 VO 03 R
�ern� Luna: 25 PA 58
Ceres: 3 RA 57
Pallas: 21 B� 51
Juno: 0 RA 40
Vesta: 10 RA 04
Chiron: 9 RY 49 RPoloha planet: Jan Nov�k
Slunce: 1 LE 48 (v IV nativn�ho horoskopu)
M�s�c: 17 RY 08 (v XII nativn�ho horoskopu)
Merkur: 13 RA 25 (v IV nativn�ho horoskopu)
Venu�e: 10 PA 26 (v VI nativn�ho horoskopu)
Mars: 2 �T 40 (v VII nativn�ho horoskopu)
Jupiter: 12 LE 23 (v V nativn�ho horoskopu)
Saturn: 12 BE 27 R (v I nativn�ho horoskopu)
Uran: 21 PA 40 (v VI nativn�ho horoskopu)
Neptun: 21 �T 35 R (v VIII nativn�ho horoskopu)
Pluto: 18 PA 47 (v VI nativn�ho horoskopu)
Vzest. uzel: 2 B� 26 R (v I nativn�ho horoskopu)
Sest. uzel: 2 �T 26 R (v VII nativn�ho horoskopu)
�ern� Luna: 23 BE 26 (v I nativn�ho horoskopu)
Ceres: 15 LE 14 (v V nativn�ho horoskopu)
Pallas: 16 RA 08 (v IV nativn�ho horoskopu)
Juno: 5 PA 46 (v V nativn�ho horoskopu)
Vesta: 20 �T 28 (v VIII nativn�ho horoskopu)
Chiron: 28 RY 31 R (v XII nativn�ho horoskopu)
14
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Poloha dom�: Michaela Fischerov�
I: 6 BE 46
II: 5 B� 47
III: 6 BL 04
IV: 6 RA 45
V: 7 LE 38
VI: 8 PA 07
VII: 6 V� 46
VIII: 5 �T 47
IX: 6 ST 04
X: 6 KO 45
XI: 7 VO 38
XII: 8 RY 07
ASC: 6 BE 46
MC: 6 KO 45
Vertex: 15 RA 00
Antivertex: 15 KO 00


Poloha dom�: Jan Nov�k
I: 23 V� 09 (v VII nativn�ho horoskopu)
II: 19 �T 49 (v VIII nativn�ho horoskopu)
III: 22 ST 41 (v IX nativn�ho horoskopu)
IV: 29 KO 44 (v X nativn�ho horoskopu)
V: 4 RY 04 (v XI nativn�ho horoskopu)
VI: 1 BE 33 (v XII nativn�ho horoskopu)
VII: 23 BE 09 (v I nativn�ho horoskopu)
VIII: 19 B� 49 (v II nativn�ho horoskopu)
IX: 22 BL 41 (v III nativn�ho horoskopu)
X: 29 RA 44 (v IV nativn�ho horoskopu)
XI: 4 PA 04 (v V nativn�ho horoskopu)
XII: 1 V� 33 (v VI nativn�ho horoskopu)
ASC: 23 V� 09 (v VII nativn�ho horoskopu)
MC: 29 RA 44 (v I nativn�ho horoskopu)
Vertex: 17 B� 45 (v II nativn�ho horoskopu)
Antivertex: 17 �T 45 (v VIII nativn�ho horoskopu)
15
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Aspekty Slunce 2. osoby s planetami 1. osoby
Decil Slunce, orbis 1�34�
Kvartinovil M�s�c, orbis 0�57�
Septil Merkur, orbis 1�02�
Konjunkce Venu�e, orbis 0�28�
Decil Pluto, orbis 0�01�
Triseptil MC, orbis 0�57�
Kvintil Pallas, orbis 2�03�
Polosextil Juno, orbis 1�07�
Bikvintil Chiron, orbis 2�00�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela Slunce, orbis 0�00�
���kov� paralela Vesta, orbis 0�13�
Deklina�n� kontraparalela M�s�c, orbis 0�46�
Deklina�n� paralela Merkur, orbis 0�30�
Deklina�n� paralela Venu�e, orbis 0�41�


Aspekty M�s�ce 2. osoby s planetami 1. osoby
Seskvikvadr�t Venu�e, orbis 0�08�
Sextil Mars, orbis 1�29�
Decil Saturn, orbis 0�21�
Kvartinovil Uran, orbis 0�11�
Bikvintil Vzest. uzel, orbis 0�04�
Decil Sest. uzel, orbis 0�04�
Kvartinovil DSC, orbis 0�21�
Kvintil MC, orbis 1�37�
Tredecil IC, orbis 1�37�
Trigon Vertex, orbis 2�07�
Sextil Antivertex, orbis 2�07�
Tredecil Ceres, orbis 1�10�


Paralely a kontraparalely
Aspekty Merkura 2. osoby s planetami 1. osoby
Opozice M�s�c, orbis 2�34�
Polosextil Merkur, orbis 1�34�
Sextil Mars, orbis 2�13�
16
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Trigon Jupiter, orbis 0�59�
Triseptil Saturn, orbis 1�21�
Semikvadratura Uran, orbis 1�05�
Trigon Neptun, orbis 2�23�
Kvintil �ern� Luna, orbis 0�33�
Konjunkce Vertex, orbis 1�35�
Opozice Antivertex, orbis 1�35�
Septil Pallas, orbis 0�33�


Paralely a kontraparalely
Deklina�n� kontraparalela M�s�c, orbis 0�51�
Deklina�n� paralela Venu�e, orbis 0�55�
Deklina�n� paralela Pluto, orbis 0�30�


Aspekty Venu�e 2. osoby s planetami 1. osoby
Kvintil Slunce, orbis 1�03�
Trigon M�s�c, orbis 0�23�
Kvadratura Merkur, orbis 1�24�
Novil Venu�e, orbis 1�50�
Opozice Jupiter, orbis 1�59�
Kvinkunx Saturn, orbis 0�20�
Sextil Neptun, orbis 0�35�
Konjunkce Pluto, orbis 2�39�
Polosextil Vzest. uzel, orbis 0�37�
Kvinkunx Sest. uzel, orbis 0�37�
Triseptil ASC, orbis 0�20�
Tredecil Pallas, orbis 0�34�
Kvintil Juno, orbis 2�14�
Sextil Vesta, orbis 0�21�
Opozice Chiron, orbis 0�37�
Novil Bod �t�st�, orbis 0�12�


Paralely a kontraparalely
���kov� kontraparalela M�s�c, orbis 0�14�
���kov� kontraparalela Neptun, orbis 0�25�
���kov� kontraparalela Ceres, orbis 0�02�
Deklina�n� kontraparalela Jupiter, orbis 0�35�
17
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Aspekty Marsu 2. osoby s planetami 1. osoby
Kvadratura Venu�e, orbis 0�23�
Binovil Vzest. uzel, orbis 1�36�
Triseptil ASC, orbis 0�06�
Decil �ern� Luna, orbis 0�42�
Tredecil Vertex, orbis 0�20�
Kvintil Antivertex, orbis 0�20�
Trigon Ceres, orbis 1�16�
Kvartinovil Pallas, orbis 0�48�
Trigon Juno, orbis 1�59�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela Mars, orbis 0�27�
���kov� paralela Jupiter, orbis 0�03�
���kov� kontraparalela Uran, orbis 0�25�
Deklina�n� kontraparalela Uran, orbis 0�10�


Jupiterovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby
Semikvadratura Slunce, orbis 0�00�
Kvinkunx M�s�c, orbis 1�33�
Sextil Merkur, orbis 0�33�
Kvinkunx Jupiter, orbis 0�02�
Opozice Saturn, orbis 1�36�
Kvadratura Neptun, orbis 1�22�
Konjunkce Vzest. uzel, orbis 1�19�
Opozice Sest. uzel, orbis 1�19�
Bikvintil MC, orbis 0�22�
Decil IC, orbis 0�22�
Semikvadratura �ern� Luna, orbis 1�25�
Triseptil Antivertex, orbis 1�22�
Novil Ceres, orbis 1�33�
Binovil Pallas, orbis 0�31�
Novil Juno, orbis 1�42�
Undecil Vesta, orbis 0�18�
Triseptil Chiron, orbis 1�25�


Paralely a kontraparalely
���kov� kontraparalela Mars, orbis 0�04�
18
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
���kov� kontraparalela Saturn, orbis 0�00�
���kov� paralela Uran, orbis 0�06�
���kov� paralela Vesta, orbis 0�24�
Deklina�n� kontraparalela Saturn, orbis 0�27�


Saturnovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby
Kvintil Slunce, orbis 2�55�
Kvadratura M�s�c, orbis 1�37�
Sextil Merkur, orbis 0�37�
Tredecil Venu�e, orbis 1�48�
Polosextil Jupiter, orbis 0�02�
Sextil Saturn, orbis 1�41�
Seskvikvadr�t Uran, orbis 0�08�
Kvinkunx Neptun, orbis 1�26�
Bikvintil Pluto, orbis 1�18�
Trigon Vzest. uzel, orbis 1�24�
Sextil Sest. uzel, orbis 1�24�
Kvadratura Vertex, orbis 2�32�
Kvadratura Antivertex, orbis 2�32�
Binovil Ceres, orbis 1�29�
Novil Pallas, orbis 0�35�
Binovil Juno, orbis 1�47�
Kvadratura Vesta, orbis 2�23�


Paralely a kontraparalely
���kov� kontraparalela M�s�c, orbis 0�00�
���kov� kontraparalela Ceres, orbis 0�11�


Uranovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby
Tredecil M�s�c, orbis 1�09�
Novil Vzest. uzel, orbis 0�36�
Kvintil IC, orbis 2�54�
Trigon Pallas, orbis 0�11�
Binovil Juno, orbis 0�59�
Kvintil Vesta, orbis 0�24�


Paralely a kontraparalely
���kov� kontraparalela Mars, orbis 0�02�
19
Horoskop - z�pat� 
yr>
Horoskop - z�hlav�
���kov� kontraparalela Jupiter, orbis 0�21�
���kov� kontraparalela Saturn, orbis 0�06�
���kov� paralela Uran, orbis 0�00�
Deklina�n� kontraparalela Chiron, orbis 0�50�


Neptunovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby
Bikvintil Slunce, orbis 0�12�
Kvartinovil Merkur, orbis 0�15�
Tredecil Venu�e, orbis 1�18�
Binovil Saturn, orbis 0�48�
Kvintil Pluto, orbis 1�48�
Biseptil Vzest. uzel, orbis 1�28�
Binovil Sest. uzel, orbis 0�31�
Seskvikvadr�t ASC, orbis 0�11�
Semikvadratura DSC, orbis 0�11�
Semikvadratura MC, orbis 0�10�
Seskvikvadr�t IC, orbis 0�10�
Seskvikvadr�t Ceres, orbis 2�37�
Opozice Pallas, orbis 0�16�
Tredecil Chiron, orbis 0�13�
Undecil Bod �t�st�, orbis 0�38�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela Venu�e, orbis 0�09�
���kov� paralela Neptun, orbis 0�03�
Deklina�n� paralela Saturn, orbis 0�22�


Aspekty Pluta 2. osoby s planetami 1. osoby
Binovil Slunce, orbis 1�24�
Semikvadratura Venu�e, orbis 1�30�
Bikvintil Saturn, orbis 2�01�
Septil Neptun, orbis 1�13�
Decil Vzest. uzel, orbis 1�43�
Bikvintil Sest. uzel, orbis 1�43�
Tredecil MC, orbis 0�02�
Kvintil IC, orbis 0�02�
Kvintil Ceres, orbis 2�50�
Binovil Juno, orbis 1�53�
20
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Undecil Bod �t�st�, orbis 0�33�


Paralely a kontraparalely
Deklina�n� kontraparalela Saturn, orbis 0�23�


Aspekty vzestupn�ho uzlu 2. osoby s planetami 1. osoby
Novil Merkur, orbis 0�36�
Kvadratura Venu�e, orbis 0�10�
Septil Jupiter, orbis 0�58�
Binovil Saturn, orbis 1�40�
Binovil Sest. uzel, orbis 1�23�
Triseptil DSC, orbis 0�19�
Bikvintil �ern� Luna, orbis 0�28�
Kvintil Vertex, orbis 0�33�
Tredecil Antivertex, orbis 0�33�
Sextil Ceres, orbis 1�30�
Sextil Juno, orbis 1�45�


Aspekty sestupn�ho uzlu 2. osoby s planetami 1. osoby
Kvadratura Venu�e, orbis 0�10�
Binovil Vzest. uzel, orbis 1�23�
Triseptil ASC, orbis 0�19�
Decil �ern� Luna, orbis 0�28�
Tredecil Vertex, orbis 0�33�
Kvintil Antivertex, orbis 0�33�
Trigon Ceres, orbis 1�30�
Kvartinovil Pallas, orbis 0�34�
Trigon Juno, orbis 1�45�


Aspekty ASC 2. osoby s planetami 1. osoby
Binovil Venu�e, orbis 0�52�
Tredecil Saturn, orbis 0�22�
Semikvadratura Pluto, orbis 0�23�
Kvintil Vzest. uzel, orbis 0�05�
Tredecil Sest. uzel, orbis 0�05�
Kvintil MC, orbis 1�36�
21
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Tredecil IC, orbis 1�36�
Binovil Antivertex, orbis 1�51�
Tredecil Ceres, orbis 1�11�
Kvinkunx Pallas, orbis 1�17�
Biseptil Vesta, orbis 1�04�
Seskvikvadr�t Chiron, orbis 1�39�


Aspekty DSC 2. osoby s planetami 1. osoby
Biseptil M�s�c, orbis 0�19�
Novil Jupiter, orbis 0�43�
Kvintil Saturn, orbis 0�22�
Seskvikvadr�t Pluto, orbis 0�23�
Tredecil Vzest. uzel, orbis 0�05�
Kvintil Sest. uzel, orbis 0�05�
Tredecil MC, orbis 1�36�
Kvintil IC, orbis 1�36�
Triseptil �ern� Luna, orbis 1�11�
Binovil Vertex, orbis 1�51�
Kvintil Ceres, orbis 1�11�
Polosextil Pallas, orbis 1�17�
Semikvadratura Chiron, orbis 1�39�


Aspekty MC 2. osoby s planetami 1. osoby
Undecil Slunce, orbis 0�21�
Kvartinovil M�s�c, orbis 1�05�
Semikvadratura Merkur, orbis 2�54�
Konjunkce Venu�e, orbis 2�31�
Kvintil Mars, orbis 2�06�
Seskvikvadr�t Jupiter, orbis 2�19�
Biseptil Neptun, orbis 0�43�
Novil Pluto, orbis 1�58�
Polosextil Juno, orbis 0�55�
Binovil Bod �t�st�, orbis 0�28�
22
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Aspekty IC 2. osoby s planetami 1. osoby
Seskvikvadr�t Merkur, orbis 2�54�
Opozice Venu�e, orbis 2�31�
Semikvadratura Jupiter, orbis 2�19�
Binovil Neptun, orbis 1�16�
Bikvintil Pluto, orbis 2�01�
Triseptil Ceres, orbis 0�12�
Kvinkunx Juno, orbis 0�55�
Kvartinovil Vesta, orbis 0�19�
Novil Chiron, orbis 0�04�


Aspekty �ern� Luny 2. osoby s planetami 1. osoby
Biseptil M�s�c, orbis 0�36�
Novil Jupiter, orbis 1�00�
Kvintil Saturn, orbis 0�39�
Seskvikvadr�t Pluto, orbis 0�40�
Tredecil Vzest. uzel, orbis 0�22�
Kvintil Sest. uzel, orbis 0�22�
Tredecil MC, orbis 1�19�
Kvintil IC, orbis 1�19�
Triseptil �ern� Luna, orbis 1�27�
Binovil Vertex, orbis 1�34�
Kvintil Ceres, orbis 1�28�
Polosextil Pallas, orbis 1�34�
Semikvadratura Chiron, orbis 1�22�


Aspekty Vertexu 2. osoby s planetami 1. osoby
Novil Slunce, orbis 0�22�
Kvintil Venu�e, orbis 2�31�
Konjunkce Mars, orbis 2�06�
Novil ASC, orbis 0�58�
Sextil Vertex, orbis 2�44�
Trigon Antivertex, orbis 2�44�
Semikvadratura Ceres, orbis 1�12�
Semikvadratura Juno, orbis 2�04�
Septil Vesta, orbis 1�19�
23
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Aspekty Antivertexu 2. osoby s planetami 1. osoby
Opozice Mars, orbis 2�06�
Binovil Uran, orbis 0�25�
Kvintil Pluto, orbis 2�01�
Novil DSC, orbis 0�58�
Septil �ern� Luna, orbis 0�46�
Trigon Vertex, orbis 2�44�
Sextil Antivertex, orbis 2�44�
Seskvikvadr�t Ceres, orbis 1�12�
Seskvikvadr�t Juno, orbis 2�04�


Aspekty planetky Ceres 2. osoby s planetami 1. osoby
Semikvadratura Slunce, orbis 2�51�
Bikvintil M�s�c, orbis 1�35�
Kvadratura Mars, orbis 0�24�
Triseptil Jupiter, orbis 1�10�
Septil DSC, orbis 0�31�
Bikvintil MC, orbis 2�29�
Novil IC, orbis 1�30�
Novil �ern� Luna, orbis 0�43�
Polosextil Vertex, orbis 0�14�
Kvinkunx Antivertex, orbis 0�14�
Novil Ceres, orbis 1�17�
Semikvadratura Juno, orbis 0�26�
Decil Vesta, orbis 0�50�
Triseptil Chiron, orbis 1�25�


Paralely a kontraparalely
Deklina�n� paralela Slunce, orbis 0�42�
Deklina�n� paralela Vesta, orbis 0�34�


Aspekty planetky Pallas 2. osoby s planetami 1. osoby
Decil Merkur, orbis 1�42�
Sextil Mars, orbis 0�29�
Triseptil Saturn, orbis 1�21�
24
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Novil Uran, orbis 1�11�
Septil Pluto, orbis 0�38�
Triseptil Sest. uzel, orbis 1�04�
Binovil DSC, orbis 0�38�
Kvintil �ern� Luna, orbis 2�09�
Konjunkce Vertex, orbis 1�07�
Opozice Antivertex, orbis 1�07�


Paralely a kontraparalely
Deklina�n� paralela Pallas, orbis 0�17�


Aspekty Juna 2. osoby s planetami 1. osoby
Triseptil Saturn, orbis 0�59�
Konjunkce Pluto, orbis 1�59�
Triseptil Sest. uzel, orbis 1�16�
Kvinkunx ASC, orbis 0�59�
Polosextil DSC, orbis 0�59�
Trigon MC, orbis 0�58�
Sextil IC, orbis 0�58�
Septil Vertex, orbis 0�13�
Sextil Ceres, orbis 1�49�
Semikvadratura Bod �t�st�, orbis 0�33�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela Mars, orbis 0�25�
���kov� paralela Saturn, orbis 0�21�
���kov� kontraparalela Uran, orbis 0�27�
���kov� kontraparalela Vesta, orbis 0�03�


Aspekty Vesty 2. osoby s planetami 1. osoby
Bikvintil Slunce, orbis 0�54�
Septil M�s�c, orbis 0�38�
Kvartinovil Merkur, orbis 1�21�
Tredecil Venu�e, orbis 0�12�
Binovil Saturn, orbis 0�17�
Kvintil Pluto, orbis 0�42�
Binovil Sest. uzel, orbis 0�34�
Seskvikvadr�t ASC, orbis 1�17�
25
Horoskop - z�pat� 

Horoskop - z�hlav�
Semikvadratura DSC, orbis 1�17�
Semikvadratura MC, orbis 1�16�
Seskvikvadr�t IC, orbis 1�16�
Seskvikvadr�t Ceres, orbis 1�31�
Opozice Pallas, orbis 1�23�
Tredecil Chiron, orbis 1�20�
Polosextil Bod �t�st�, orbis 0�15�


Paralely a kontraparalely
���kov� kontraparalela Merkur, orbis 0�13�
Deklina�n� paralela Neptun, orbis 0�32�


Aspekty Chirona 2. osoby s planetami 1. osoby
Kvadratura Slunce, orbis 1�08�
Kvintil Merkur, orbis 1�19�
Semikvadratura Mars, orbis 2�07�
Semikvadratura Saturn, orbis 2�44�
Kvinkunx Uran, orbis 1�11�
Seskvikvadr�t Neptun, orbis 2�29�
Kvartinovil Pluto, orbis 0�45�
Seskvikvadr�t Vzest. uzel, orbis 2�27�
Semikvadratura Sest. uzel, orbis 2�27�
Binovil MC, orbis 1�45�
Opozice �ern� Luna, orbis 2�33�
Tredecil Vertex, orbis 1�30�
Kvintil Antivertex, orbis 1�30�
Kvadratura Juno, orbis 2�09�
Biseptil Vesta, orbis 0�26�


Paralely a kontraparalely
Deklina�n� kontraparalela Chiron, orbis 0�09�
26
Horoskop - z�pat� 


Aktualizace: 30.12.2009 14:35