�vod N�pov�da Odkazy Kontakt P�ihl�en�

Horoskopy l�sky

Osobn� horoskopy

Numerologie

L�ska dle barvy o��

© Horoskopy l�sky,Partnersk� horoskopy
V�echna pr�va vyhrazena.

Osobn� horoskop - uk�zkaOsobn� horoskop
 
Osobn� horoskop - z�hlav� 


Jm�no: Petr Svoboda
Datum a �as: 17.1.1976, 0:51 UT+1:0
M�sto: P�e�tice
Syst�m dom�: PlacidusDominantn� rysy
Typ s vyrovnan�m pod�lem extrovertn�ch a introvertn�ch rys�.


Slunce v 3. dom�
�lov�k chytr�, sd�ln� a zv�dav�, �iv� komunikuj�c�, dobr� student i u�itel s velkou zv�davost�. Seberealizace v praktick� oblasti a technick�ch oborech. Tak� v p��rodov�d� a v�ude tam, kde jde o p�ed�v�n� a shroma��ov�n� informac� �stn� nebo p�semnou formou. Sourozenci, rodi�e a p��tel� budou tomuto zrozenci v mnoh�m n�pomocni.


Slunce v Kozorohu
�lov�k odpov�dn�, st��zliv�, konkr�tn�, praktick�, hospod�rn�, vytrval�, pl�novit�, s organiza�n�mi a diplomatick�mi schopnostmi, hlubok�mi my�lenkami, silnou v�l� a smyslem pro povinnost. M��e v�ak b�t i nadm�rn� cti��dostiv� a ne�prosn�. Kozoroh je nej�stupn�j�� a nejtrp�liv�j�� znamen�. �sp�chu dosahuje d�ky sv� velk� p�li a ne�navn� pracovitosti. P�esto�e tento �lov�k m��e p�sobit nen�padn�, bez velk�ch ambic�, d�ky sv� hou�evnatosti dos�hne toho �eho chce. Pr�ce a povol�n� obvykle vypl�uj� tomuto �lov�ku v�t�inu jeho �asu, co� m��e negativn� p�sobit na partnersk� vztah. P�esto�e nad��zen� zrozenci nemus� b�t p��li� naklon�ni, nepoda�� se jim zabr�nit jeho vzestupu na spole�ensk�m �eb���ku. Kozorohov� nach�zej� uplatn�n� jako v�dci v kolektivu, v�dci, konstrukt��i, obchodn�ci, ekonomov�, ��etn� �i um�lci, ale tak� jako archeologov�, architekti nebo badatel�.


Slunce Opozice M�s�c (orbis 2�40�)
Ur�it� nest�lost a nerozhodnost m��e n�kdy br�nit tomuto �lov�ku spr�vn� volit mezi ka�dodenn�mi povinnostmi. Zrozenec by se m�l nau�it b�t v�ce rozhodn� a r�zn�.

2
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Slunce Opozice Saturn (orbis 3�48�)
Zrozenec by se nem�l p��li� omezovat, nem�l by o sob� tolik pochybovat, ale naopak si v�ce v��it a odstra�ovat sv� z�brany. M�l by si ustanovit jasn� c�le v �ivot�, proto�e protich�dn� touhy mu mohou p�in�et komplikace.


Ascendent ve V�h�ch
�lov�k vyrovnan�, m�rn�, zdvo�il�, laskav�, je� nem� r�d nep��jemnosti a spory. V my�len� samostatn�. M� dobrou intuici a radost ze �ivota. Je impulsivn�, rychle se v�ak uklidn�. M��e b�t ale i neopatrn�, nedbal� na pen�ze a ovlivniteln�. Vy�aduje l�sku a p��telstv�.


MC ve Lvu
Radost ze �ivota, touha po sl�v� a cti, dobro�innost, pohostinnost, ale n�kdy i p��li�n� ok�zalost.


Descendent v Beranu
�ivotn� partner b�v� bojovn�, impulsivn� a up�ednost�uj�c� sp�e sebe sama. Na druhou stranu je v�ak i �estn� a oddan�. Zrozenec by se m�l vyvarovat p�ed�asn�mu uzav�en� man�elstv�. V man�elstv�, kter� b�v� uzav�eno ve velmi mlad�m v�ku m��e toti� doch�zet k neshod�m.


IC ve Vodn��i
Tento �lov�k se vyzna�uje humanismem, neobvyklou l�skou k lidstvu, hlubok�m pozn�n�m a du�evn� vyrovnanost�.


2. d�m ve �t�ru
Existuje zde vysok� pravd�podobnost d�dictv� a dobr�ho v�na.


3. d�m ve St�elci
Nad�n� pro pedagogiku, pr�va a studium ciz�ch jazyk�. �sp�ch mo�n� v cizin� nebo v pr�ci souvisej�c� se zahrani�n�m. V pr�ci se tento �lov�k vyzna�uje silnou samostatnost� a
3
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
podnikavost�.


5. d�m v Ryb�ch
V partnersk�m vztahu m��e nastat ur�it� od��k�n� �i tendence se ob�tovat, co� v�ak partner pravd�podobn� p��li� neocen�.


6. d�m v Beranu
Zrozenec vyhled�v� zam�stn�n� vy�aduj�c� s�lu a energii a chce se st�t �sp�n� ve sv�m oboru. P�i pr�ci by v�ak m�l b�t v�ce opatrn�.


8. d�m v B�ku
Mo�n� probl�my s funkc� �l�z s vnit�n� sekrec�, kter�m lze p�edej�t nap��klad spr�vnou v��ivou. D�dictv� v podob� pozemk� nebo nemovitost�.


9. d�m v Bl�enc�ch
D�ky radosti z cestov�n� a p�ekladatelsk�mu a tlumo�nick�mu talentu m� velmi dobr� p�edpoklady k �sp�n� intelektu�ln� pr�ci v cizin�. N�kdy se v�ak u tohoto �lov�ka vyskytuj� probl�my se soust�ed�n�m.


11. d�m v Pann�
D�ky sv�mu soci�ln�mu c�t�n� a z�jmu analyzovat mezilidsk� vztahy m�v� zrozenec mnoho p��tel, jak v zam�stn�n�, tak mimo n�j.


12. d�m ve V�h�ch
Tento �lov�k by se nem�l bezhlav� pou�t�t do velk�ch spor�, kter� mohou m�t za n�sledek soudn� p�e, �i jin� probl�my.


M�s�c v 9. dom�
Existuje zde siln� n�bo�ensk� c�t�n� nebo filosofick� idealismus. Patrn� je zde tak� velk� touha po neust�l�m vzd�l�v�n�, cestov�n� a pozn�v�n�. Okoln� sv�t je vn�m�m zejm�na skrze city. Dobr� fantazie, intuice a vn�mavost, ob�as v�ak i v�st�ednost.
4
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
M�s�c v Raku
Citliv� a empatick� �lov�k se smyslem pro rodinu, s pot�ebou intimity a d�v�ry. Je spo�iv�, dru�n�, pom�rn� klidn�, s dobr�m pozorovac�m talentem. Na druhou stranu ale i lehce ovlivniteln�. Citov� vztah k domovu b�v� velmi siln�. Plodnost je obvykle velmi vysok�. �lov�k s velmi kladn�m vztahem mo�i a vod� obecn�. D�ky sv� l�sce k lidem mu vyhovuje pr�ce na ve�ejnosti.


M�s�c Konjunkce Saturn (orbis 6�29�)
Do rodinn�ho �ivota bude m�t tento �lov�k tendence za�lenit aktivity spojen� zejm�na se z�jmem o filosofii a n�bo�enstv�. Sklony k samot��stv�, ne�navn� pracovitost. Opa�n�mu pohlav� v�ak m��e chyb�t ur�it� nedostatek spont�nnosti. Uzn�n� a vyniknut� obvykle p�ich�z� nejv�ce ve st���.


Merkur v 4. dom�
�lov�k manu�ln� zru�n�, s praktick�mi schopnosti /nap��klad p�i za�izov�n� bytu/. Intelektu�ln� pojet� du�evn�ho �ivota, dobr� komunikace s okol�m. Z�jem o historii, tradice, domov a politiku, n�kdy tak� o sb�ratelstv�.


Merkur ve Vodn��i
M��e b�t v�born�m psychologem, d�ky sv�mu skv�l�mu vc�t�n� do ostatn�ch a jejich vztah�. Nez�visl�, origin�ln�, intuitivn�, vynal�zav� a� geni�ln� my�len� a vyjad�ov�n�. Skv�l� abstraktn� my�len� a zna�n� tvo�ivost. N�kdy tak� reform�torsk� snahy, ne�stupnost a v�st�ednost.


Merkur Kvadratura Uran (orbis 1�43�)
U zrozence se n�kdy vyskytuje p�ehnan� sv�hlavost a impulzivnost. Tyto vlastnosti mu pak komplikuj� vztah k ostatn�m. M�l by se proto pokusit b�t i v t�k�ch situac�ch m�n� p�edr�d�n�, m�n� tvrdohlav� a v�ce st�l�.


Merkur Trigon Pluto (orbis 3�07�)
Siln� dispozice k osv�tlov�n� z�had a n�strah. Vysok� du�evn� plodnost, kriti�nost a smysl pro
5
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
spravedlnost. Dramatick� osobnost s hlubok�m vnit�n�m �ivotem. V�ci dok�e posuzovat ze �irok� perspektivy. Rychl� ch�p�n� a usuzov�n�, bystrost, dar p�esv�d�ovat a p�emlouvat. Z�jem o skryt� v�ci a tajemno. Tato konstelace je p��zniv� pro povol�n�, nap��klad jako soudce, kriminalista �i psycholog.


Venu�e v 2. dom�
L�ska k hmotn�m z�le�itostem, um�leck� talent, obvykle materi�ln� a finan�n� blahobyt, schopnost u��vat radost� �ivota. Siln� materialistick� zam��en� v�ak m��e b�t na �kor duchovn�ch v�ci.


Venu�e ve St�elci
Optimistick�, duchapln�, srde�n� a vyrovnan� osoba se sebed�v�rou, l�skou k cestov�n�, dobrodru�stv� a humoru. �lov�k s touhou po svobod�. Um�leck� sklony, �ast� cesty za z�bavou �i sportem. C�t� odpor proti v�emu nespravedliv�mu a n�zk�mu. Vyrovnan� v�n�, velkorys� my�lenky, v l�sce by v�ak m�lo b�t v�ce st�losti.


Venu�e Opozice Mars (orbis 3�53�)
Zrozenec b�v� velmi smysln� a eroticky zam��en�. Svou smyslnost by v�ak m�l dr�et na uzd�, jinak se nevyhne spor�m s opa�n�m pohlav�m, kter� mohou m�t i osudn� n�sledky. D�ky rozpor�m mezi l�skou a v�n� pak m��e zra�ovat ty, kter� miluje.


Venu�e Trigon Jupiter (orbis 1�37�)
�estnost, obl�benost, p��telskost, optimismus, tolerance, dobr� man�elstv�, dvornost, jemn� my�len�, pozemsk� �sp�ch, �asto p��jmy z um�leck�ch povol�n�, n�kdy z�liba v p�epychu. Tento �lov�k dos�hne v �ivot� velk�ho �sp�chu.


Venu�e Konjunkce Neptun (orbis 5�39�)
P�vab, inspirace v l�sce, jemn� vkus. Siln� l�ska k bli�n�mu b�v� �asto pro��v�na jako sen.

6
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Mars v 8. dom�
Prosazov�n� vlastn�ch p�edstav a n�zor�, energie vyu��v�na na shroma��ov�n� duchovn�ho vlastnictv�, siln� sexu�ln� zam��en�. My�lenky jsou soust�ed�ny na ot�zky l�sky, �ivota a smrti. D�le�itou roli hraje tak� majetek, z�jem o duchovno, okultismus �i magii, siln� touha po potomc�ch a n�sledovn�c�ch.


Mars v Bl�enc�ch
�lov�k bojovn� a pohotov�, v�dy snadno nal�z� vhodn� argument, m��e proto b�t velmi dobr�m obchodn�kem. Osoba velmi zv�dav�, aktivita obvykle spojen� s inteligenc�. P��m�, kritick� a vynal�zav� duch.


Mars Sextil Jupiter (orbis 2�16�)
�iny prov�z� �t�st�. Cti��dostivost, rozhodnost, odvaha, nad�en�, c�lev�domost, odpov�dnost, zna�n� aktivita, p�ebytek energie, sout�ivost, schopnost b�t v�dcem, l�ska ke sportu, dobr� zdrav�, �sp�ch v existen�n�m boji. Finan�n� pom�ry dobr�, av�ak �asto pro vlastn� ne�etrnost jen mal� �spory.


Mars Opozice Neptun (orbis 1�45�)
Velk� p�edstavivost, siln� senzitivita, av�ak s n� spojena tak� p�edr�d�nost. Hled�n� nadp�irozena, vzn�tlivost, bohat� sexu�ln� fantazie. Zrozenec by se m�l vyvarovat z�vislost�, ke kter�m m� pravd�podobn� sklony.


Mars Trigon Pluto (orbis 3�06�)
Zrozenec bere osud do vlastn�ch rukou, cht�l by zm�nit sv�t kolem sebe. M� velmi mnoho energie, rozhodnou v�li, intenzivn� v�n�, ale n�kdy tak� nebere p��li� ohled na ostatn� a je p�ehnan� odv�n�.


Jupiter v 6. dom�
Napln�n� lze nal�zt v pomoci nemocn�m, star��m, handicapovan�m �i v charitativn� �innosti. P�i pr�ci by si m�l ale d�t pozor na nebezpe�� z p�epracov�n�.


Jupiter v Beranu
7
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Nad�en�, nez�visl�, sebev�dom�, state�n�, ale n�kdy i egocentrick� a impulsivn� povaha, kter� m� st�lou snahu zlep�ovat sebe sama. Um� dob�e vyu��vat �ivotn� p��le�itosti, �sp�ch se dostavuje brzy. My�len� je spravedliv�, filosofick�. Zrozenec m� tak� v�dcovsk� kvality a organiza�n� schopnosti.


Jupiter Trigon Neptun (orbis 4�01�)
Tato vibrace rozv�j� duchovnost, plodnost a okultn� schopnosti. ��ast v duchovn�ch, filozofick�ch �i n�bo�ensk�ch hnut�ch, slu�ba lidstvu, altruismus, u�lechtilost, p��v�tivost, velkorysost, velk� osobn� kouzlo, p��ze� osob druh�ho pohlav�, jemn� mravy, n�kdy tak� l��itelsk� schopnosti.


Jupiter Opozice Pluto (orbis 5�23�)
Siln� touha po materi�ln�m zabezpe�en�, po�itk��stv� a dobrodru�nost. Za p��padn� ne�sp�chy si zrozenec obvykle m��e s�m.


Saturn v 9. dom�
U zrozence m��e ob�as nastat zhor�en� schopnost sebevyj�d�en� a egocentri�nost n�zor�. Je v�ak velmi p�em��liv�, profesion�ln� cti��dostiv�, s neust�lou pot�ebou sebevzd�l�v�n�. N�kdy se sna�� z�skat uzn�n� t�m, �e p�edv�d� sv� vzd�l�n�. P��padn� z�brany obvykle kompenzuje �ast�m cestov�n�m.


Saturn v Raku
V�rnost, citlivost, oddanost rodin� a vlasti. P��sn� a filozofick� duch p�itahovan� minulost�. Vhodn� uplatn�n� nalezne jako archeolog, historik �i archiv��. Zrozenec n�kdy zbyte�n� trp� pocitem viny a sebel�tost�. Hospod�rnost, sklon moralizovat. Mo�n� �sp�chy v dom�c� pr�ci nebo v realit�ch.


Uran v 1. dom�
Neutuchaj�c� z�pas o vlastn� svobodu a nez�vislost, kter� se v�ak n�kdy obt�n� prosazuj�. Originalita, nekonformnost, v�st�ednost, n�padn� osoba miluj�c� zm�ny.


Uran ve �t�ru
8
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Nezkrotnost, siln� v�le, neochv�jn� rozhodnost, pevn� charakter, schopnost p�ekon�vat velk� p�ek�ky, hled�n� nov�ch p��stup�, strategick� nad�n�, siln� sexualita.


Uran ve �t�ru a v 1. dom�
V tomto p��pad� by se m�l �lov�k vyvarovat nadm�rn� konzumaci alkoholu, ke kter� m��e m�t tendence.


Neptun v 2. dom�
Intuitivn� hodnotov� syst�m, n�kdy zbyte�n� pochybnosti o vlastn� osob� a strach ze smyslov�ch po�itk�.


Neptun ve St�elci
Bohat� fantazie, �irok� tv�r�� schopnosti. Tento �lov�k m��e m�t i intenzivn� vize do budoucnosti.


Neptun Sextil Pluto (orbis 1�21�)
Dobrodru�nost, mohutn� fantazie, neoby�ejn� a� geni�ln� my�lenky a sklony. Um�leck� �innost.


Pluto v 12. dom�
Intenzivn� vnit�n� �ivot, snaha zm�nit svou osobu, z�jem o psychoterapii, samot��stv� a dobrodru�stv�.


Pluto ve V�h�ch
Zv��en� v�znam v �ivot� hraj� smlouvy.


Vzestupn� uzel v 1. dom�
�sp�ch v povol�n�, dobr� osud, mnoho d�t�.


Sestupn� uzel v 7. dom�
9
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Pozor na ztr�ty a spory zp�soben� nespr�vn� vybran�mi spole�n�ky.


�ern� Luna v 6. dom�
Doty�n� m��e reagovat na stres �i p�et�en� psychosomatick�m onemocn�n�m jako je astma, ekz�my a podob�. Stresu by se m�l vyvarovat, pomoci mu v tom m��e nap��klad meditov�n�.


�ern� Luna v Beranu
�iv� osoba se silnou smyslnost�.


Poloha planet
Slunce: 25 KO 58
M�s�c: 23 RA 18
Merkur: 8 VO 34 R
Venu�e: 18 ST 42
Mars: 14 BL 48 R
Jupiter: 17 BE 05
Saturn: 29 RA 47 R
Uran: 6 �T 51
Neptun: 13 ST 03
Pluto: 11 V� 42 R
Vzest. uzel: 18 �T 25 R
Sest. uzel: 18 B� 25 R
�ern� Luna: 8 BE 30
Ceres: 29 B� 41 R
Pallas: 26 RY 27
Juno: 16 PA 34 R
Vesta: 3 BE 38
Chiron: 22 BE 32Poloha dom� I: 26 V� 22
II: 23 �T 19
III: 26 ST 44
10
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
IV: 4 VO 17
V: 8 RY 27
VI: 5 BE 21
VII: 26 BE 22
VIII: 23 B� 19
IX: 26 BL 44
X: 4 LE 17
XI: 8 PA 27
XII: 5 V� 21
ASC: 26 V� 22
MC: 4 LE 17
Vertex: 23 B� 22
Antivertex: 23 �T 22


Poloha citliv�ch bod�
Bod osudu, ducha: 29 BE 03
Bod temperamentu: 13 V� 47
Bod altruismu: 3 ST 38
Bod iniciativy: 7 BL 32
Bod vzd�l�n�: 5 LE 16
Bod otce, karmy: 22 BE 33
Bod rozumu: 15 KO 30
Bod nad�n�: 9 ST 18
Bod �t�st�: 23 BE 41
Bod v�ry, d�v�ry, spolupr�ce: 11 BE 06
Bod potomstva: 0 BL 58
Bod odlou�en�: 4 ST 51
Bod syn�: 2 VO 35
Bod povol�n�: 19 V� 53
Bod p��tel: 12 RA 49
Bod p�ekvapen�: 6 BL 37
Bod obchodu: 8 �T 57
Bod cesty v�ry, d�v�ry: 11 B� 38
Bod um�n�: 16 ST 14
Bod uvoln�n�, �t�st�: 20 BL 07
Bod citlivosti: 17 LE 51
Bod n�chylnosti, vhodnosti: 5 B� 09
Bod astrologie, v�st�ednosti: 28 KO 05
Bod dot�rnosti: 21 ST 53
11
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Bod kr�sy, soukrom�ho vlastnictv�: 19 PA 06
Bod �eny, matky, dcery: 21 RY 46
Bod bezpe�nosti: 6 PA 30
Bod hry a rozmanitosti u mu�e: 0 B� 16
Bod l�sky a man�elstv�: 27 BL 59
Bod vzr�stu investic: 15 RY 17
Bod perverze a okouzlen�: 8 ST 13
Bod marnivosti, malichernosti, dom��livosti: 2 �T 01
Bod v�n� a destrukce: 15 RY 12
Bod pam�ti: 17 PA 53
Bod mysly a zru�nosti mu�e: 2 RY 37
Bod zklam�n� a rozmanitost u �eny: 22 BE 28
Bod vyjedn�v�n�: 24 ST 06
Bod smrti, nemoci: 11 PA 23
Bod souvzta�nosti, n�hodn� shody: 4 BL 20
Bod popularity: 28 BE 08
Bod dojmu: 17 KO 28
Bod nespravedlnosti: 20 RA 09
Bod pravdy: 4 KO 53
Bod osam�losti: 24 VO 45
Bod spor�: 28 LE 38
Bod d�t�: 13 RA 40
Bod zisku: 6 BE 36
Bod sebevra�dy: 0 RY 24
Bod trag�die, bratrsk� l�sky: 0 B� 11
Bod ovlivn�n�, �t�st� v man�elstv�: 2 �T 51
Bod stability: 17 BE 35
Bod pr�ce: 7 BL 27
Bod smrti, nemoci: 11 ST 21
Bod sourozenc�: 9 VO 04
Bod ��len� odvahy: 19 RA 19
Bod plachosti: 13 BL 06
Bod vyvr�en�, ztr�ty: 7 LE 14
Bod myln�ho v�kladu: 9 VO 55
Bod originality: 24 RA 39
Bod marnotratnosti: 14 PA 31
Bod improvizace: 18 RY 24
Bod z�bavy: 16 B� 08
Bod katastrofy: 3 VO 26
12
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Bod osobn�ho �armu: 20 PA 10
Bod zrady, ��lenstv�: 13 PA 26
Bod podvodu: 16 RY 07
Bod v�t�n�: 0 PA 51
Bod �platk��stv�: 20 V� 43
Bod nech�pavosti: 24 BE 36
Bod n�v�t�vy: 22 BL 20
Bod v�strahy: 9 RY 38
Bod okultismu: 2 ST 34


Poloha st�lic
Deneb Kaitos: 2 BE 14
Algenib: 8 BE 49
Sirrah: 14 BE 07
Baten Kaitos: 21 BE 33
Mirach: 0 B� 03
Sheratan: 3 B� 37
Hamal: 7 B� 18
Alamak: 13 B� 37
Menkar: 13 B� 58
Algol: 25 B� 49
Alcyone: 29 B� 38
Hyades: 5 BL 36
Aldebaran: 9 BL 26
Rigel: 16 BL 29
Bellatrix: 20 BL 36
Capella: 21 BL 30
Mintaka: 22 BL 01
Nath: 22 BL 13
Alnilam: 23 BL 08
Polaris: 28 BL 13
Betelgeuse: 28 BL 24
Alhena: 8 RA 45
Sirius: 13 RA 55
Canopus: 14 RA 37
Propus: 18 RA 37
Castor: 19 RA 54
Pollux: 22 RA 53
Procyon: 25 RA 27
13
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Praesepe: 7 LE 00
Asellus Borealis: 7 LE 12
Asellus Australis: 8 LE 22
Alfard: 26 LE 56
Regulus: 29 LE 29
Zosma: 10 PA 58
Denebola: 21 PA 16
Vindemiatrix: 9 V� 36
Algorab: 13 V� 06
Spica: 23 V� 29
Arcturus: 23 V� 51
Acrux: 11 �T 32
Alphecca: 11 �T 56
Kiffa Australis: 14 �T 44
Kiffa Borealis: 19 �T 01
Unuk Elhaia: 21 �T 42
Agena: 23 �T 29
Bungula: 29 �T 14
Acrab: 2 ST 50
Antares: 9 ST 25
Rastaban: 11 ST 36
Ras Alhague: 22 ST 06
Lesath: 23 ST 41
Sinistra: 29 ST 24
Vega: 14 KO 58
Deneb: 19 KO 27
Albireo: 0 VO 54
Altair: 1 VO 25
Giedi: 3 VO 28
Dabih: 3 VO 42
Deneb Algiedi: 23 VO 12
Sadalmelek: 3 RY 00
Fomalhaut: 3 RY 30
Deneb Adige: 5 RY 00
Achernar: 14 RY 56
Markeb: 23 RY 08
Scheat: 29 RY 01


Aspekty Slunce
14
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Opozice M�s�c, orbis 2�40�
Decil Venu�e, orbis 1�16�
Binovil Jupiter, orbis 1�06�
Opozice Saturn, orbis 3�48�
Binovil Uran, orbis 0�52�
Semikvadratura Neptun, orbis 2�04�
Trigon Sest. uzel, orbis 7�33�
Kvadratura ASC, orbis 0�23�
Kvadratura DSC, orbis 0�23�
Kvintil �ern� Luna, orbis 0�31�
Trigon Vertex, orbis 2�36�
Sextil Antivertex, orbis 2�36�
Sextil Pallas, orbis 0�28�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela Saturn, orbis 0�17�
���kov� paralela Uran, orbis 0�29�
���kov� paralela Ceres, orbis 0�29�
���kov� paralela Chiron, orbis 0�17�
Deklina�n� kontraparalela Saturn, orbis 0�37�
Deklina�n� paralela Neptun, orbis 0�46�


Aspekty s citliv�mi body
Biseptil bod temperamentu, orbis 0�11�
Septil bod odlou�en�, orbis 0�06�
Novil bod um�n�, orbis 0�15�
Bikvintil bod uvoln�n�, �t�st�, orbis 0�09�
Decil bod mysly a zru�nosti mu�e, orbis 0�38�
Undecil bod vyjedn�v�n�, orbis 0�07�


Aspekty se st�licemi
Kvintil Algenib, orbis 0�50�
Biseptil Hamal, orbis 0�40�
Tredecil Alamak, orbis 0�21�
Tredecil Menkar, orbis 0�00�
Trigon Algol, orbis 0�09�
Bikvintil Bellatrix, orbis 0�37�
Opozice Procyon, orbis 0�31�
Kvinkunx Alfard, orbis 0�57�
15
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Seskvikvadr�t Zosma, orbis 0�00�
Biseptil Algorab, orbis 0�52�
Kvintil Kiffa Australis, orbis 0�45�
Semikvadratura Rastaban, orbis 0�37�
Undecil Lesath, orbis 0�17�
Novil Deneb Adige, orbis 0�58�


Aspekty M�s�ce
Opozice Slunce, orbis 2�40�
Bikvintil Venu�e, orbis 1�24�
Novil Mars, orbis 1�30�
Konjunkce Saturn, orbis 6�29�
Binovil Pluto, orbis 1�36�
Trigon Vzest. uzel, orbis 4�53�
Kvadratura ASC, orbis 3�04�
Kvadratura DSC, orbis 3�04�
Sextil Vertex, orbis 0�03�
Trigon Antivertex, orbis 0�03�
Tredecil Vesta, orbis 1�39�
Kvadratura Chiron, orbis 0�46�
Kvadratura Bod �t�st�, orbis 0�23�


Paralely a kontraparalely
Deklina�n� kontraparalela Merkur, orbis 0�25�


Aspekty s citliv�mi body
Binovil bod temperamentu, orbis 0�29�
Semikvadratura bod iniciativy, orbis 0�45�
Kvadratura bod otce, karmy, orbis 0�44�
Kvadratura bod �t�st�, orbis 0�23�
Biseptil bod v�ry, d�v�ry, spolupr�ce, orbis 0�11�
Kvintil bod cesty v�ry, d�v�ry, orbis 0�20�
Seskvikvadr�t bod perverze a okouzlen�, orbis 0�04�
Kvadratura bod zklam�n� a rozmanitost u �eny, orbis 0�49�
Kvinkunx bod vyjedn�v�n�, orbis 0�47�


Aspekty se st�licemi
Binovil Sheratan, orbis 0�19�
Decil Rigel, orbis 0�48�
16
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Undecil Bellatrix, orbis 0�41�
Undecil Capella, orbis 0�12�
Undecil Mintaka, orbis 0�43�
Undecil Nath, orbis 0�55�
Polosextil Alnilam, orbis 0�09�
Konjunkce Pollux, orbis 0�24�
Decil Regulus, orbis 0�11�
Binovil Algorab, orbis 0�11�
Kvadratura Spica, orbis 0�11�
Kvadratura Arcturus, orbis 0�33�
Tredecil Acrux, orbis 0�14�
Tredecil Alphecca, orbis 0�38�
Trigon Agena, orbis 0�11�
Kvinkunx Lesath, orbis 0�23�
Kvinkunx Deneb Algiedi, orbis 0�05�
Trigon Markeb, orbis 0�09�


Aspekty Merkura
Septil Venu�e, orbis 1�08�
Kvadratura Uran, orbis 1�43�
Trigon Pluto, orbis 3�07�
Binovil Vzest. uzel, orbis 0�09�
Biseptil ASC, orbis 0�11�
Opozice MC, orbis 4�16�
Konjunkce IC, orbis 4�16�
Sextil �ern� Luna, orbis 0�03�
Semikvadratura Pallas, orbis 2�53�
Bikvintil Juno, orbis 2�00�
Kvintil Chiron, orbis 1�57�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela Venu�e, orbis 0�04�
���kov� kontraparalela Jupiter, orbis 0�29�
���kov� paralela Neptun, orbis 0�13�
Deklina�n� kontraparalela M�s�c, orbis 0�25�


Aspekty s citliv�mi body
Binovil bod osudu, ducha, orbis 0�29�
Sextil bod nad�n�, orbis 0�44�
17
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Tredecil bod povol�n�, orbis 0�41�
Triseptil bod p��tel, orbis 0�15�
Kvadratura bod obchodu, orbis 0�23�
Decil bod vzr�stu investic, orbis 0�43�
Sextil bod perverze a okouzlen�, orbis 0�20�
Decil bod v�n� a destrukce, orbis 0�38�
Semikvadratura bod vyjedn�v�n�, orbis 0�31�


Aspekty se st�licemi
Sextil Algenib, orbis 0�15�
Kvintil Baten Kaitos, orbis 0�59�
Tredecil Algol, orbis 0�44�
Trigon Aldebaran, orbis 0�52�
Seskvikvadr�t Alnilam, orbis 0�25�
Kvinkunx Alhena, orbis 0�11�
Kvartinovil Propus, orbis 0�03�
Opozice Asellus Australis, orbis 0�11�
Kvartinovil Regulus, orbis 0�55�
Binovil Kiffa Borealis, orbis 0�27�
Sextil Antares, orbis 0�51�
Semikvadratura Lesath, orbis 0�07�
Novil Sinistra, orbis 0�50�
Decil Achernar, orbis 0�22�
Semikvadratura Markeb, orbis 0�25�
Septil Scheat, orbis 0�32�


Aspekty Venu�e
Decil Slunce, orbis 1�16�
Bikvintil M�s�c, orbis 1�24�
Septil Merkur, orbis 1�08�
Opozice Mars, orbis 3�53�
Trigon Jupiter, orbis 1�37�
Novil Uran, orbis 1�51�
Konjunkce Neptun, orbis 5�39�
Polosextil Vzest. uzel, orbis 0�17�
Kvinkunx Sest. uzel, orbis 0�17�
Septil ASC, orbis 1�20�
Seskvikvadr�t MC, orbis 0�35�
Semikvadratura IC, orbis 0�35�
18
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Tredecil �ern� Luna, orbis 1�48�
Triseptil Vertex, orbis 0�39�
Kvartinovil Ceres, orbis 0�58�
Kvadratura Juno, orbis 2�08�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela Merkur, orbis 0�04�
���kov� kontraparalela Jupiter, orbis 0�25�
���kov� paralela Neptun, orbis 0�09�
Deklina�n� paralela Neptun, orbis 0�31�


Aspekty s citliv�mi body
Novil bod obchodu, orbis 0�15�
Trigon bod citlivosti, orbis 0�51�
Novil bod astrologie, v�st�ednosti, orbis 0�36�
Biseptil bod bezpe�nosti, orbis 0�11�
Kvadratura bod pam�ti, orbis 0�49�


Aspekty se st�licemi
Seskvikvadr�t Sheratan, orbis 0�04�
Bikvintil Alamak, orbis 0�55�
Kvartinovil Alcyone, orbis 0�56�
Kvartinovil Alhena, orbis 0�03�
Triseptil Sirius, orbis 0�46�
Triseptil Canopus, orbis 0�04�
Kvinkunx Propus, orbis 0�04�
Bikvintil Procyon, orbis 0�45�
Decil Alphecca, orbis 0�45�
Polosextil Kiffa Borealis, orbis 0�19�
Polosextil Deneb, orbis 0�45�
Semikvadratura Giedi, orbis 0�13�
Semikvadratura Dabih, orbis 0�00�


Aspekty Marsu
Novil M�s�c, orbis 1�30�
Opozice Venu�e, orbis 3�53�
Sextil Jupiter, orbis 2�16�
Semikvadratura Saturn, orbis 0�01�
Bikvintil Uran, orbis 1�57�
19
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Opozice Neptun, orbis 1�45�
Trigon Pluto, orbis 3�06�
Triseptil Vzest. uzel, orbis 0�23�
Kvartinovil Antivertex, orbis 1�26�
Binovil Pallas, orbis 1�38�
Kvadratura Juno, orbis 1�45�
Kvintil Vesta, orbis 0�49�
Septil Chiron, orbis 1�16�
Septil Bod �t�st�, orbis 0�06�


Aspekty s citliv�mi body
Semikvadratura bod osudu, ducha, orbis 0�45�
Septil bod vzd�l�n�, orbis 0�32�
Kvinkunx bod rozumu, orbis 0�41�
Septil bod �t�st�, orbis 0�06�
Bikvintil bod obchodu, orbis 0�09�
Novil bod n�chylnosti, vhodnosti, orbis 0�20�
Semikvadratura bod hry a rozmanitosti u mu�e, orbis 0�27�
Kvadratura bod vzr�stu investic, orbis 0�28�
Kvadratura bod v�n� a destrukce, orbis 0�23�
Biseptil bod mysly a zru�nosti mu�e, orbis 0�11�


Aspekty se st�licemi
Kvintil Deneb Kaitos, orbis 0�34�
Sextil Sirrah, orbis 0�41�
Semikvadratura Mirach, orbis 0�14�
Undecil Alamak, orbis 0�48�
Polosextil Menkar, orbis 0�50�
Polosextil Sirius, orbis 0�53�
Polosextil Canopus, orbis 0�11�
Decil Castor, orbis 0�54�
Novil Procyon, orbis 0�38�
Kvintil Alfard, orbis 0�07�
Kvinkunx Kiffa Australis, orbis 0�04�
Triseptil Kiffa Borealis, orbis 0�12�
Kvinkunx Vega, orbis 0�09�
Biseptil Sadalmelek, orbis 0�11�
Biseptil Fomalhaut, orbis 0�41�
20
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Kvadratura Achernar, orbis 0�07�


Jupiterovy aspekty
Binovil Slunce, orbis 1�06�
Trigon Venu�e, orbis 1�37�
Sextil Mars, orbis 2�16�
Biseptil Saturn, orbis 0�42�
Kvartinovil Uran, orbis 0�14�
Trigon Neptun, orbis 4�01�
Opozice Pluto, orbis 5�23�
Kvinkunx Vzest. uzel, orbis 1�19�
Polosextil Sest. uzel, orbis 1�19�
Tredecil MC, orbis 0�47�
Kvintil IC, orbis 0�47�
Decil Vertex, orbis 0�16�
Bikvintil Antivertex, orbis 0�16�
Semikvadratura Ceres, orbis 2�23�
Kvinkunx Juno, orbis 0�30�


Paralely a kontraparalely
���kov� kontraparalela Merkur, orbis 0�29�
���kov� kontraparalela Venu�e, orbis 0�25�
���kov� kontraparalela Neptun, orbis 0�16�


Aspekty s citliv�mi body
Septil bod iniciativy, orbis 0�32�
Tredecil bod vzd�l�n�, orbis 0�11�
Trigon bod um�n�, orbis 0�51�
Trigon bod citlivosti, orbis 0�46�
Undecil bod vzr�stu investic, orbis 0�12�
Undecil bod v�n� a destrukce, orbis 0�07�
Kvinkunx bod pam�ti, orbis 0�47�
Semikvadratura bod mysly a zru�nosti mu�e, orbis 0�31�


Aspekty se st�licemi
Sextil Rigel, orbis 0�35�
Kvintil Polaris, orbis 0�51�
Kvintil Betelgeuse, orbis 0�40�
Bikvintil Zosma, orbis 0�06�
21
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Triseptil Denebola, orbis 0�11�
Bikvintil Agena, orbis 0�24�
Seskvikvadr�t Acrab, orbis 0�45�
Tredecil Sinistra, orbis 0�19�
Semikvadratura Sadalmelek, orbis 0�55�
Undecil Achernar, orbis 0�08�


Saturnovy aspekty
Opozice Slunce, orbis 3�48�
Konjunkce M�s�c, orbis 6�29�
Semikvadratura Mars, orbis 0�01�
Biseptil Jupiter, orbis 0�42�
Seskvikvadr�t Neptun, orbis 1�44�
Kvintil Pluto, orbis 0�05�
Tredecil Vzest. uzel, orbis 0�37�
Kvintil Sest. uzel, orbis 0�37�
Kvadratura ASC, orbis 3�25�
Kvadratura DSC, orbis 3�25�
Konjunkce MC, orbis 4�30�
Opozice IC, orbis 4�30�
Sextil Ceres, orbis 0�06�
Semikvadratura Juno, orbis 1�46�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela Slunce, orbis 0�17�
���kov� paralela Uran, orbis 0�12�
���kov� kontraparalela Ceres, orbis 0�12�
���kov� paralela Chiron, orbis 0�00�
Deklina�n� kontraparalela Slunce, orbis 0�37�


Aspekty s citliv�mi body
Kvadratura bod osudu, ducha, orbis 0�44�
Tredecil bod v�ry, d�v�ry, spolupr�ce, orbis 0�41�
Binovil bod povol�n�, orbis 0�05�
Novil bod uvoln�n�, �t�st�, orbis 0�20�
Decil bod bezpe�nosti, orbis 0�43�
Kvadratura bod hry a rozmanitosti u mu�e, orbis 0�28�
Undecil bod l�sky a man�elstv�, orbis 0�12�
Seskvikvadr�t bod vzr�stu investic, orbis 0�29�
22
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Seskvikvadr�t bod v�n� a destrukce, orbis 0�24�
Bikvintil bod vyjedn�v�n�, orbis 0�18�


Aspekty se st�licemi
Kvadratura Mirach, orbis 0�16�
Sextil Alcyone, orbis 0�08�
Septil Aldebaran, orbis 0�39�
Novil Bellatrix, orbis 0�49�
Decil Alnilam, orbis 0�38�
Undecil Polaris, orbis 0�26�
Undecil Betelgeuse, orbis 0�37�
Polosextil Regulus, orbis 0�17�
Septil Denebola, orbis 0�29�
Biseptil Acrux, orbis 0�14�
Biseptil Alphecca, orbis 0�09�
Trigon Bungula, orbis 0�32�
Bikvintil Lesath, orbis 0�05�
Kvinkunx Sinistra, orbis 0�22�
Bikvintil Deneb Adige, orbis 0�46�
Seskvikvadr�t Achernar, orbis 0�09�
Trigon Scheat, orbis 0�45�


Uranovy aspekty
Binovil Slunce, orbis 0�52�
Kvadratura Merkur, orbis 1�43�
Novil Venu�e, orbis 1�51�
Bikvintil Mars, orbis 1�57�
Kvartinovil Jupiter, orbis 0�14�
Decil Neptun, orbis 0�12�
Kvadratura MC, orbis 2�33�
Kvadratura IC, orbis 2�33�
Kvinkunx �ern� Luna, orbis 1�39�
Septil Juno, orbis 0�43�
Bikvintil Vesta, orbis 2�47�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela Slunce, orbis 0�29�
���kov� paralela Saturn, orbis 0�12�
���kov� kontraparalela Ceres, orbis 0�00�
23
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
���kov� paralela Chiron, orbis 0�12�


Aspekty s citliv�mi body
Kvinkunx bod iniciativy, orbis 0�41�
Undecil bod nad�n�, orbis 0�27�
Triseptil bod v�ry, d�v�ry, spolupr�ce, orbis 0�15�
Kvinkunx bod p�ekvapen�, orbis 0�13�
Novil bod um�n�, orbis 0�36�
Semikvadratura bod dot�rnosti, orbis 0�02�
Seskvikvadr�t bod �eny, matky, dcery, orbis 0�04�
Sextil bod bezpe�nosti, orbis 0�20�
Undecil bod perverze a okouzlen�, orbis 0�37�


Aspekty se st�licemi
Opozice Hamal, orbis 0�27�
Seskvikvadr�t Capella, orbis 0�20�
Seskvikvadr�t Mintaka, orbis 0�10�
Seskvikvadr�t Nath, orbis 0�22�
Tredecil Propus, orbis 0�13�
Biseptil Procyon, orbis 0�36�
Kvadratura Praesepe, orbis 0�09�
Kvadratura Asellus Borealis, orbis 0�21�
Semikvadratura Denebola, orbis 0�34�
Undecil Antares, orbis 0�34�
Semikvadratura Ras Alhague, orbis 0�15�
Kvintil Deneb, orbis 0�36�


Neptunovy aspekty
Semikvadratura Slunce, orbis 2�04�
Konjunkce Venu�e, orbis 5�39�
Opozice Mars, orbis 1�45�
Trigon Jupiter, orbis 4�01�
Seskvikvadr�t Saturn, orbis 1�44�
Decil Uran, orbis 0�12�
Sextil Pluto, orbis 1�21�
Triseptil Sest. uzel, orbis 1�21�
Semikvadratura ASC, orbis 1�40�
Seskvikvadr�t DSC, orbis 1�40�
Septil IC, orbis 0�14�
24
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Kvartinovil Vertex, orbis 0�18�
Biseptil Pallas, orbis 1�24�


Paralely a kontraparalely
���kov� paralela Merkur, orbis 0�13�
���kov� paralela Venu�e, orbis 0�09�
���kov� kontraparalela Jupiter, orbis 0�16�
Deklina�n� paralela Slunce, orbis 0�46�
Deklina�n� paralela Venu�e, orbis 0�31�


Aspekty s citliv�mi body
Sextil bod temperamentu, orbis 0�44�
Undecil bod rozumu, orbis 0�27�
Kvinkunx bod p��tel, orbis 0�13�
Semikvadratura bod astrologie, v�st�ednosti, orbis 0�02�
Binovil bod mysly a zru�nosti mu�e, orbis 0�26�


Aspekty se st�licemi
Bikvintil Hamal, orbis 0�15�
Kvinkunx Alamak, orbis 0�34�
Kvinkunx Menkar, orbis 0�55�
Triseptil Alhena, orbis 0�17�
Kvinkunx Sirius, orbis 0�52�
Bikvintil Propus, orbis 0�25�
Bikvintil Castor, orbis 0�51�
Sextil Algorab, orbis 0�03�
Undecil Acrux, orbis 0�29�
Undecil Alphecca, orbis 0�53�
Undecil Vega, orbis 0�04�
Decil Deneb, orbis 0�24�
Septil Giedi, orbis 0�34�
Septil Dabih, orbis 0�20�
Binovil Sadalmelek, orbis 0�02�
Binovil Fomalhaut, orbis 0�27�


Aspekty Pluta
Binovil M�s�c, orbis 1�36�
Trigon Merkur, orbis 3�07�
Trigon Mars, orbis 3�06�
25
Osobn� horoskop - z�pat� 

Osobn� horoskop - z�hlav�
Opozice Jupiter, orbis 5�23�
Kvintil Saturn, orbis 0�05�
Sextil Neptun, orbis 1�21�
Decil Vzest. uzel, orbis 0�42�
Bikvintil Sest. uzel, orbis 0�42�
Novil Antivertex, orbis 1�40�
Seskvikvadr�t Ceres, orbis 2�59�


Aspekty s citliv�mi body
Septil bod altruismu, orbis 0�56�
Opozice bod v�ry, d�v�ry, spolupr�ce, orbis 0�35�
Kvinkunx bod cesty v�ry, d�v�ry, orbis 0�03�
Kvartinovil bod �eny, matky, dcery, orbis 0�04�
Decil bod bezpe�nosti, orbis 0�48�
Triseptil bod vzr�stu investic, orbis 0�24�
Triseptil bod v�n� a destrukce, orbis 0�29�
Kvintil bod vyjedn�v�n�, orbis 0�24�


Aspekty se st�licemi
Triseptil Hamal, orbis 0�23�
Seskvikvadr�t Algol, orbis 0�52�
Tredecil Alnilam, orbis 0�33�
Semikvadratura Alfard, orbis 0�14�
Polosextil Zosma, orbis 0�43�
Polosextil Acrux, orbis 0�09�
Polosextil Alphecca, orbis 0�14�
Novil Unuk Elhaia, orbis 0�00�
Septil Acrab, orbis 0�08�
Sextil Rastaban, orbis 0�05�
Kvintil Lesath, orbis 0�00�
Bikvintil Deneb Adige, orbis 0�41�
Triseptil Achernar, orbis 0�45�
26
Osobn� horoskop - z�pat� 


Aktualizace: 30.12.2009 14:35