�vod N�pov�da Odkazy Kontakt P�ihl�en�
Horoskopy l�sky

Horoskopy l�sky

Osobn� horoskopy

Numerologie

L�ska dle barvy o��

© Horoskopy l�sky,Partnersk� horoskopy
V�echna pr�va vyhrazena.

Numerologie - uk�zkaUk�zka numerologie
 
Numerologie - z�hlav� 
Jm�no: Ad�la
Datum: 20.6.1980


Vibra�n� ��slo: 8
Citliv� �lov�k tou��c� po dokonalosti. �e�� spor mezi napl�ov�n�m b�n�ch �ivotn�ch pot�eb a ide�ln�mi hodnotami. Hlavn�m �ivotn�m c�lem je ob� tyto tendence vyrovnat. Doty�n� si je v�dom, �e je t�eba plnit jak praktick� �ivotn� z�le�itosti, tak i vnit�n� zdokonalovat a zu�lech�ovat vlastn� du�i. Proto�e sm��ov�n� t�to osoby nen� jednozna�n�, �asto chyb� s�la dot�hnout sv� v�ci do konce. �asto se vyskytuje nutkav� sklon napravovat sv� vlastn� chyby, co� se m��e stup�ovat a� k sebezap�en�. Siln� smysl pro spravedlnost a snaha o urovn�v�n� spor� m��e vyvol�vat nap�t� ve vztaz�ch s druh�mi lidmi. Pokud u t�to osoby p�ev�� z�jem o ide�ln� hodnoty, hroz�, �e je bude velmi siln� prosazovat. Jestli�e v�ak p�ev�� z�jem o materi�ln� hodnoty, bude se naopak soust�edit pouze na materi�ln� bohatstv� a ve�ker� sv� c�le pod��d� jen hromad�n� jm�n�. V t�to snaze v�ak m��e b�t tento �lov�k velmi �sp�n�.


Vysp�lost v jednotliv�ch �rovn�ch
(minim�ln� hodnota = 0, maxim�ln� hodnota = 9)
Duchovn� �rove�: 3
Psychick� �rove�: 2
Fyzick� �rove�: 1


�rove� v jednotliv�ch ��stech �ivota
(minim�ln� hodnota = 0, maxim�ln� hodnota = 9)
D�tstv� a ml�d� (0 a� 25 let): 5
St�edn� v�k (25 a� 50 let): 3
Vy��� v�k (nad 50 let): 7


��slo 1: 1x
Zrozenec dok�e sv� city udr�ovat hluboko ve sv�m nitru. Nerad nad sebou ztr�c� kontrolu a st�v� se, �e �asto situaci vid� pouze jen ze sv�ho zorn�ho �hlu. Tou�� po projevech p��zn� druh�ch, av�ak s�m m� pot�e s t�m je vyj�d�it. V pozitivn�m slova smyslu jsou to lid�, kte�� jsou
2
Numerologie - z�pat� 

Numerologie - z�hlav�sami sebou, jdou si vlastn� cestou, jsou to siln� osobnosti, kter� d�laj�, co cht�j�.


��slo 2: 2x
Osoba citov� vyrovnan�, rozum a emoce jsou v dokonal� rovnov�ze, vysok� schopnost empatie, je� je velmi dobr�m p�edpokladem pro vztah, jeliko� se dok�� velice dob�e vc�tit do sv�ho prot�j�ku. Toto hlubok� porozum�n� pro druh� jim zaru�uje pevn� p��telstv� na cel� �ivot, �asto maj� tak� p��tele mezi osobami druh�ho pohlav�, ani� by to ovliv�ovalo jejich sexualitu. Tito lid� jsou ohledupln�, n�n�, p�ita�liv� milenci, kte�� v l�sce projevuj� velk� pochopen�. Touha po rodin�.


��slo 3: 0x
Nedostatek bojovnosti, obt�n�j�� sebeprosazen�. Tato osoba sice dos�hla jist�ho stupn� pozn�n�, ale nem� p��li� pot�ebu o tom hovo�it, nechce b�t rozptylov�na, pot�ebuje se soust�edit. Obvykle se projevuje zhor�en� schopnost orientace.


��slo 4: 0x
Zrozenec by se m�l nau�it v�t�� prakti�nosti a b�t k druh�m v�ce tolerantn�. Nutn� ostra�itost p�i manu�ln� pr�ci, nebezpe�� �razu z neopatrnosti. Tito lid� maj� sklon k velmi emocion�ln�mu jedn�n�.


��slo 5: 0x
Zhor�en� schopnost dot�hnout v�ci ve sv�m �ivot� do konce. Energie je vyd�v�na chaoticky na mnoho c�l�, z nich� n�kter� mohou b�t nedosa�iteln�. Tento �lov�k je do zna�n� m�ry talentovan�, ale m�l by se nau�it zam��it na jeden c�l.


��slo 6: 2x
Vyvinut� smysl pro kr�su, kterou zrozenec nach�z� doslova ve v�em. Schopnost syntetick�ho my�len�, schopnost rozd�vat kr�su a radost. M�lo sebed�v�ry, oporu pak tento �lov�k �asto hled� ve sv�m partnerovi. Mo�n� si dost nev���, ale rozhodn� nen� slab�, je velmi siln�, jen si mus� svou s�lu vyzkou�et a uv�domit si j�. M��e se projevit tak� rozhazova�nost a z�liba v erotick�ch radov�nk�ch. Rodi�e, miluj�c� partner a d�ti jsou pro n�j v��m. Tato osoba je citliv�,
3
Numerologie - z�pat� 

Numerologie - z�hlav�
miluje dotyky a objet�.


��slo 7: 0x
Tento �lov�k je bez osudov�ho zat�en� a tud� i bez pocitu, �e je n�kam sm��ov�n n�jakou vy��� v�l�. Proto je obvykle nerozhodn� a v�hav�, dlouho trv�, ne� se do n��eho pust�, jeliko� nen� p�esv�d�en o spr�vnosti sv�ho rozhodnut�. Pot�e se sebeprosazen�m na ve�ejnosti.


��slo 8: 2x
Zrozenec je vysoce inteligentn�, dynamick� a nez�visl�. Je pln� energie, je zodpov�dn� a dob�e se dok�e vypo��dat se v�emi probl�my. Touha po dokonalosti a �sp�chu, ob�asn� roztr�itost a nespokojenost. Touha po moci, kterou by se m�l tento �lov�k nau�it vyv�it porozum�n�m a ohleduplnost�. Mileneck� �ivot je v�niv�.


��slo 9: 1x
Vyvinut� intuice, porozum�n�, trp�livost, l�ska a empatie k druh�m lidem. Vysok� ide�ly, schopnost nahl�dnout do vlastn�ho podv�dom�. Touha nal�zt hlub�� a hodnotn�j�� smysl �ivota.

4
Numerologie - z�pat� 


Aktualizace: 30.12.2009 14:35