�vod N�pov�da Odkazy Kontakt P�ihl�en�
Horoskopy l�sky

Horoskopy l�sky

Osobn� horoskopy

Numerologie

L�ska dle barvy o��

© Horoskopy l�sky - v�echna pr�va vyhrazena.

Horoskopy

Horoskopy l�sky

Partnersk� horoskopy l�sky

Jak se k v�m v� partner hod�? Jak� jsou siln� a slab� str�nky va�eho vztahu? Jak�m zp�sobem v� vztah vylep�it? Je pro v�s v� partner ten prav�? Pomoc� partnersk�ho horoskopu l�sky a l�skom�ru m��ete tyto ot�zky zodpov�d�t.
Horoskopy l�sky

Osobn� horoskop na 2. - 8. listopadu 2009

Beran B�k Bl�enci Rak Lev Panna V�hy �t�r St�elec Kozoroh Vodn�� Ryby

Slunce v kvadratu�e na Jupiter n�m d�v� pocit k��del, ale konce b�vaj� ikarovsk�. V t�chto dnech je na m�st� opatrnost a soudnost, hlavn� co se t��e pracovn�ch projekt� a investic. Rozpo�ty by nem�ly p�ekro�it rozumnou m�ru. Vztahy by m�ly b�t d�ky Venu�i ve Vah�ch st�le harmonick�.

Numerologie

��sla v na�em �ivot� hraj� velkou roli. Nemaj� jen kvantitativn� v�znam, ale maj� v�znam i kvalitativn�. Numerologie p�ipisuje ka�d�mu ��slu rozd�ln� typ energie. Vypo�t�te si dle na�eho n�vodu sv� vibra�n� (�ivotn�) ��slo.

L�ska dle barvy o��

Fyziognomi� se zab�val ji� Sokrates a Aristoteles. Barva o�� koresponduje s typem energie �lov�ka, ka�d� barva symbolizuje jin� typ energie. Jak se k sob� dva lid� hod� napov� tedy tak� barva jejich o��.

Souvisej�c� astrologie:

 
Partnersk� horoskop l�sky od astrologa
s v�kladem pro oba partnery
Jak se k v�m v� partner hod�, a jak vy k n�mu?
Objevte pomoc� horoskopu, jak vytvo�it ��astn�, pevn� a zdrav� svazek.
Po�et stran: 25-27Partnersk� horoskop l�sky od astrologa
 
Partnersk� horoskop l�sky od astrologa
s v�kladem pro jednoho partnera
Co ��kaj� hv�zdy na v� vztah? Jak se k v�m v� partner hod�?
Zjist�te horoskopem v�ce o vztahu s va��m partnerem.
Po�et stran: 13-15Partnersk� horoskop l�sky od astrologa
 
Osobn� horoskop od astrologa
Co m��ete o�ek�vat od sv�ho �ivota, jak� jsou va�e skryt� vlohy a budoucnost? Objevte tajemstv� sv�ho �ivota v osobn�m horoskopu vytvo�en�ho speci�ln� pro V�s podle m�sta a �asu Va�eho narozen�.
Po�et stran: 25-27Osobn� horoskop od astrologa
 
Numerologie od astrologa
Objevte kouzlo, kter� se ukr�v� v ��slech.
Numerologie pom��e pochopit charakter, odkryje pravou povahu jedince a pom��e mu tak vytvo�it pohled do jeho budoucnosti.
Po�et stran: 3-4Numerologie od astrologa


Aktualizace: 21.06.2009 11:04

Znamen� zv�rokruhu
Horoskopy Beran Horoskopy V�hy
Horoskopy B�k Horoskopy �t�r
Horoskopy Bl�enci Horoskopy St�elec
Horoskopy Rak Horoskopy Kozoroh
Horoskopy Lev Horoskopy Vodn��
Horoskopy Panna Horoskopy Ryby
Znamen� zv�rokruhu

Partnersk� horoskopy l�sky
L�skom�r
Osobn� horoskopy
Numerologie
L�ska dle barvy o��

Beran
B�k
Bl�enci
Rak
Lev
Panna
V�hy
�t�r
St�elec
Kozoroh
Vodn��
Ryby

Partnersk� horoskop l�sky 2 - uk�zka
Partnersk� horoskop l�sky 1 - uk�zka
Osobn� horoskop - uk�zka
Numerologie - uk�zka

  Doporu�ujeme:
Horoskop na z�tra
Last Minute z�jezdy
Last Minute Egypt
Partnersk� horoskopy