�vod N�pov�da Odkazy Kontakt P�ihl�en�
Horoskopy l�sky
 

Horoskopy l�sky

Osobn� horoskopy

Numerologie

L�ska dle barvy o��

Znamen� zv�rokruhu
Horoskopy Beran Horoskopy V�hy
Horoskopy B�k Horoskopy �t�r
Horoskopy Bl�enci Horoskopy St�elec
Horoskopy Rak Horoskopy Kozoroh
Horoskopy Lev Horoskopy Vodn��
Horoskopy Panna Horoskopy Ryby
Znamen� zv�rokruhu

Horoskopy l�sky podle data a m�sta narozen�: horoskopy l�sky podle data narozen� jsou mnohem p�esn�j�� ne� klasick� osobn� nebo partnersk� horoskopy, proto�e se zde berou v �vahu konstelace p�sob�c� na zrozence v okam�ik jeho zrozen�. V ide�ln�m p��pad� je dobr� zn�t �as sv�ho narozen�, kter� je�t� zp�esn� v�po�et horoskopu podle data narozen�. V porodnici je mo�no za mal� poplatek zjistit i �as narozen�, pro p�esn�j�� v�po�et va�eho horoskopu.

Va�e reklama na webu Horoskopy l�sky.

Kontakt: Solution.cz - internetov� reklama
� 2006 - 2012 Horoskopy l�sky
V�echna pr�va vyhrazena.
Prodej dom�ny Horoskopy-lasky.cz

Numerologie

Jak zjistit sv� vibra�n� ��slo?

Pro p��klad v�po�tu vibra�n�ho ��sla vezmeme datum narozen� 15.11.1982.

Vibra�n� ��slo je d�no sou�tem jednotliv�ch ��slic z data narozen�:

1 + 5 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 2 = 28

Jeliko� je vibra�n� ��slo jednocifern�, s��t�me d�l:

2 + 8 = 10

A je�t� jednou: 1 + 0 = 1

V tomto p��pad� je tedy vibra�n� ��slo 1.
Uk�zka numerologie
Numerologie od astrologa
Objevte kouzlo, kter� se ukr�v� v ��slech.

Numerologie je jedna z nejstar��ch metod umo��uj�c� nahl�dnout do nitra �lov�ka. Numerologie pom��e pochopit charakter, odkryje pravou povahu jedince a pom��e mu tak vytvo�it pohled do jeho budoucnosti.

Poznejte d�ky numerologii l�pe sebe �i sv� p��tele.

Zasl�n� numerologie: po�tou nebo e-mailem
Doba vypracov�n�: obvykle do 7 dn�
Objedn�vka numerologie

Souvisej�c� astrologie:

 
Osobn� horoskop od astrologa
Co m��ete o�ek�vat od sv�ho �ivota, jak� jsou va�e skryt� vlohy a budoucnost? Objevte tajemstv� sv�ho �ivota v osobn�m horoskopu vytvo�en�ho speci�ln� pro V�s podle m�sta a �asu Va�eho narozen�.
Po�et stran: 25-27Osobn� horoskop od astrologa
 
Partnersk� horoskop l�sky od astrologa
s v�kladem pro oba partnery
Jak se k v�m v� partner hod�, a jak vy k n�mu?
Objevte pomoc� horoskopu, jak vytvo�it ��astn�, pevn� a zdrav� svazek.
Po�et stran: 25-27Partnersk� horoskop l�sky od astrologa
 
Partnersk� horoskop l�sky od astrologa
s v�kladem pro jednoho partnera
Co ��kaj� hv�zdy na v� vztah? Jak se k v�m v� partner hod�?
Zjist�te horoskopem v�ce o vztahu s va��m partnerem.
Po�et stran: 13-15Partnersk� horoskop l�sky od astrologa


Aktualizace: 01.06.2012 13:09

Beran
B�k
Bl�enci
Rak
Lev
Panna
V�hy
�t�r
St�elec
Kozoroh
Vodn��
Ryby

Partnersk� horoskop l�sky 2 - uk�zka
Partnersk� horoskop l�sky 1 - uk�zka
Osobn� horoskop - uk�zka
Numerologie - uk�zka

  Doporu�ujeme:
Horoskop na z�tra
Last Minute z�jezdy
Last Minute Egypt
Partnersk� horoskopy
Vyhl�dkov� lety
All Inclusive Last Minute