�vod N�pov�da Odkazy Kontakt P�ihl�en�
Horoskopy l�sky
 

Horoskopy l�sky

Osobn� horoskopy

Numerologie

L�ska dle barvy o��

Znamen� zv�rokruhu
Horoskopy Beran Horoskopy V�hy
Horoskopy B�k Horoskopy �t�r
Horoskopy Bl�enci Horoskopy St�elec
Horoskopy Rak Horoskopy Kozoroh
Horoskopy Lev Horoskopy Vodn��
Horoskopy Panna Horoskopy Ryby
Znamen� zv�rokruhu

Horoskopy l�sky podle data a m�sta narozen�: horoskopy l�sky podle data narozen� jsou mnohem p�esn�j�� ne� klasick� osobn� nebo partnersk� horoskopy, proto�e se zde berou v �vahu konstelace p�sob�c� na zrozence v okam�ik jeho zrozen�. V ide�ln�m p��pad� je dobr� zn�t �as sv�ho narozen�, kter� je�t� zp�esn� v�po�et horoskopu podle data narozen�. V porodnici je mo�no za mal� poplatek zjistit i �as narozen�, pro p�esn�j�� v�po�et va�eho horoskopu.

Va�e reklama na webu Horoskopy l�sky.

Kontakt: Solution.cz - internetov� reklama
� 2006 - 2012 Horoskopy l�sky
V�echna pr�va vyhrazena.
Prodej dom�ny Horoskopy-lasky.cz

N�pov�da

Dod�n� a platba astrologick�ch produkt�


Zp�sob �hrady Cena
Platba p�edem slo�enkou - zasl�n� slo�enky po�tou po �R 20 K�
Platba p�edem bankovn�m p��kazem ZDARMA


Zp�sob zasl�n� Cena
Zasl�n� e-mailem ZDARMA
Zasl�n� po�tou po �R v ti�t�n� podob� 120 K�
Zasl�n� po�tou po �R v ti�t�n� podob� ve vazb� 160 K�


Astrologick� produkty jsou vypracov�ny obvykle do 7 dn�.


Jak nakupovat

Ve�ker� produkty jsou rozt��d�n� do odd�len�, kter� m��ete nav�t�vit pomoc� lev�ho menu. U ka�d�ho produktu naleznete informativn� obr�zek. Po kliknut� na obr�zek nebo odkaz Objednat se zobraz� objedn�vkov� formul�� a tla��tko Do ko��ku
Pomoc� tla��tka Do ko��ku p�ihod�te dan� produkt do Va�eho n�kupn�ho ko��ku. Chcete-li produkt z ko��ku vyndat, klikn�te na �erven� k��ek. Zm�na se projev� po kliknut� na jak�koliv tla��tko, odkaz nebo tla��tko P�epo��tat.

Obsah Va�eho n�kupn�ho ko��ku si m��ete kdykoliv zobrazit i zm�nit kliknut�m na symbol ko��ku, um�st�n�m na ka�d� str�nce vpravo naho�e.

Po ukon�en� n�kupu zobrazte V� n�kupn� ko��k a vypl�te �daje o odb�rateli. Vypl�te Va�i adresu a e-mail, na kter� V�m p�ijde obratem podrobn� rozepsan� potvrzen� objedn�vky. Kliknut�m na tla��tko Objednat bude Va�e objedn�vka odesl�na a t�mto se st�v� z�vaznou.
 


Ochrana osobn�ch �daj�

Ve�ker� osobn� �daje poskytnut� z�kazn�ky jsou pova�ov�ny za p��sn� d�v�rn�. Tyto �daje nebudou v ��dn�m p��pad� p�ed�ny t�et�m stran�m.


Reklama�n� ��d

Objednatel je povinen bez zbyte�n�ho odkladu prohl�dnout objednan� produkty a o p��padn�ch vad�ch do t�ech dn� informovat prodejce. Prod�vaj�c� bez zbyte�n�ho odkladu rozhodne o reklamaci a vyrozum� o tom reklamuj�c�ho formou elektronick� po�ty, pokud se s reklamuj�c�m nedohodnou jinak. Prod�vaj�c� nenese zodpov�dnost za �kody zp�soben� vn�j��mi ud�lostmi. Na vady tohoto p�vodu se z�ruka nevztahuje.


Obchodn� podm�nky

V�eobecn� obchodn� podm�nky mezi provozovatelem serveru horoskopy-lasky.cz a objednatelem �i n�v�t�vn�kem tohoto serveru:
Podm�nky v aktu�ln�m zn�n� jsou p��stupn� na adrese horoskopy-lasky.cz/napoveda.htm. Objednatel nebo n�v�t�vn�k serveru Horoskopy-lasky.cz je povinen se t�mito podm�nkami ��dit. Ve�ker� produkty �i slu�by nab�zen� v Horoskopy-lasky.cz slou�� pouze k lep��mu pochopen� sama sebe, odkryt� povahov�ch rys� a charakterov�ch vlastnost� objednatele a jsou prost�edkem k zamy�len� a z�bav�. Provozovatel nen� v ��dn�m p��pad� zodpov�dn� za ��dn� rozhodnut�, kter� by mohla b�t u�in�na na z�klad� objednan�ch produkt� �i slu�eb. Produkty a slu�by jsou poskytov�ny �tak jak jsou� tj. bez poskytnut� jak�chkoliv z�ruk �i odpov�dnosti za vady ve smyslu ob�anskopr�vn�ch nebo obchodn�-pr�vn�ch p�edpis�. Provozovatel nen� v ��dn�m p��pad� zodpov�dn� za ��dn� typ mysliteln� �kody bez omezen� �i zm�nu du�evn�ho nebo fyzick�ho stavu v d�sledku u�it� nab�zen�ch produkt� �i slu�eb. Provozovatel nenese ��dnou odpov�dnost za p�esnost, platnost, v�asnost, spolehlivost, pou�itelnost nebo �plnost informac� obsa�en�ch v jeho produktech �i slu�b�ch a tud� nen� povinen vy�izovat jak�koliv reklamace u�ivatele na kvalitu �i obsah nab�zen�ch slu�eb nebo produkt�.
Provozovatel nenese odpov�dnost za to, �e soubory, kter� distribuuje budou naka�eny parazitn�mi programy jako jsou viry, trojsk� kon� nebo naka�eny jin�m k�dem, kter� se destruk�n� projevuje v po��ta�ov�m syst�mu u�ivatele.
Ve�ker� materi�l na serveru Horoskopy-Lasky.cz je v�hradn�m vlastnictv�m provozovatele.

Aktualizace: 01.06.2012 13:09

Beran
B�k
Bl�enci
Rak
Lev
Panna
V�hy
�t�r
St�elec
Kozoroh
Vodn��
Ryby

Partnersk� horoskop l�sky 2 - uk�zka
Partnersk� horoskop l�sky 1 - uk�zka
Osobn� horoskop - uk�zka
Numerologie - uk�zka

  Doporu�ujeme:
Horoskop na z�tra
Last Minute z�jezdy
Last Minute Egypt
Partnersk� horoskopy
Vyhl�dkov� lety
All Inclusive Last Minute